e-ISSN 2147-2475
A Rare Complication in Sarcoidosis: Pneumothorax [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 118-122 | DOI: 10.5505/respircase.2018.93653

A Rare Complication in Sarcoidosis: Pneumothorax

Zühre Taymaz1, Dursun Alizoroğlu1, Ahmet Emin Erbaycu1, Nur Yücel2
1Department Of Thoracic Diseases, Izmir Dr Suat Seren Thoracic Diseases And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Pathology, Izmir Dr Suat Seren Thoracic Diseases And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Pneumothorax is a rare entity in the course of sarcoidosis, yet the rupture of subpleural blebs or bullae or the necrosis of subpleural granulomas may be pathogenic agents responsible for spontaneous pneumothorax. In the case presented, there was intense initial pulmonary paranchymal involvement in the bilateral lung zones. Though there was a good clinical and radiological response to systemic corticosteroid therapy, unilateral pneumothorax occurred following 2 months of treatment. A tube thoracostomy and underwater sealed drainage was performed. This case is presented with a discussion of the literature as a rare example of sarcoidosis.

Keywords: Sarcoidosis, pneumothorax, corticosteroid, subpleural granuloma.

Sarkoidozda nadir bir komplikasyon: Pnömotoraks

Zühre Taymaz1, Dursun Alizoroğlu1, Ahmet Emin Erbaycu1, Nur Yücel2
1İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Sarkoidoz seyrinde pnömotoraks nadir bir durumdur ve patogenezde subplevral bleb veya büllerin rüptürü ve subplevral granulomların nekrozu sorumlu tutulmaktadır. Sunulan evre 2 hastada, başlangıç akciğer parankim tutulumu yoğun olup her iki akciğeri tümüyle kapsamaktadır. Sistemik kortikosteroid tedavisine klinik ve radyolojik olarak iyi yanıt alınsa da tedavinin ikinci ayında tek taraflı pnömotoraks izlenmiştir. Tüp torakostomi ve kapalı su altı drenajı uygulanmıştır. Hasta, literatür bilgileri eşliğinde nadir bir sarkoidoz seyri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, pnömotoraks, kortikosteroid, subplevral granulom.

Tomography Slices of the Case
Zühre Taymaz, Dursun Alizoroğlu, Ahmet Emin Erbaycu, Nur Yücel. A Rare Complication in Sarcoidosis: Pneumothorax. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 118-122

Corresponding Author: Ahmet Emin Erbaycu, Türkiye
LookUs & Online Makale