e-ISSN 2147-2475
Bronchioloalveolar Carcinoma in Peutz-Jeghers syndrome: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 114-117 | DOI: 10.5505/respircase.2018.93723

Bronchioloalveolar Carcinoma in Peutz-Jeghers syndrome: A Case Report

Burcu Yormaz, Baykal Tülek, Mecit Süerdem
Department Of Chest Disease, Selçuk University, Konya, Turkey

Peutz-Jeghers syndrome (PJS) is a rare, autosomal dominant genetic disease. There is an increased prevalence of cancer in the PJS. A 48-year-old male patient with PJS was admitted to the clinic with bilateral consolidated areas in the thorax observed on a computed tomography image. A bronchoscopy revealed a tumorous lesion in the mucosa in the right upper lobe anterior segment. Pathological analysis of a sample led to a diagnosis of bronchioloalveolar carcinoma.

Keywords: Peutz-Jeghers syndrome, bronchioloalveolar carcinoma, lung

Peutz-Jeghers sendromunda bronkoalveoler karsinom: Olgu sunumu

Burcu Yormaz, Baykal Tülek, Mecit Süerdem
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

Peutz-Jeghers sendromu nadir görülen otozomal dominant geçişli herediter bir hastalıktır. Peutz-Jeghers sendromunda kanser prevalansında artış vardır. Peutz-Jeghers sendromlu 48 yaşında bir erkek hasta bilgisayarlı akciğer tomografisinde bilateral konsolide alanlar ile kliniğimize yatırıldı. Bronkoskopide sağ üst lob anterior segment bronşu içinde tümoral lezyon görüldü. Patolojik tetkikde bronkoalveoler kanser tanısı kondu.

Anahtar Kelimeler: Peutz-Jeghers sendromu, bronkoalveoler karsinom, akciğer

Burcu Yormaz, Baykal Tülek, Mecit Süerdem. Bronchioloalveolar Carcinoma in Peutz-Jeghers syndrome: A Case Report. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 114-117

Corresponding Author: Burcu Yormaz, Türkiye
LookUs & Online Makale