e-ISSN 2147-2475
Radiographic and scintigraphic correlation in a patient with pulmonary alveolar microlithiasis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 123-126 | DOI: 10.5505/respircase.2018.97659

Radiographic and scintigraphic correlation in a patient with pulmonary alveolar microlithiasis

Arzu Cengiz1, Emel Ceylan2, Can Zafer Karaman3
1Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Department Of Nuclear Medicine, Aydın, Turkey
2Adnan Menderes University, Faculty Of Medicine, Department Of Chest Disease, Aydın, Turkey
3Adnan Menderes University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Aydın, Turkey

Pulmonary alveolar microlithiasis (PAM) is a rare, idiopathic lung disease that leads to alveolar deposition of calcium phosphate microliths. Most patients are asymptomatic, but radiological features are quite marked and are nearly pathognomonic. Bone scintigraphy can be useful in the detection of early pulmonary calcifications. The imaging findings of a 65-year-old male patient who was diagnosed with PAM are described in this report. He presented with nonspecific chest pain, shortness of breath, wheezing, and a cough ongoing for 4 years. There was fine reticular and nodular infiltration seen on a chest X-ray. Chest computed tomography images revealed bilateral, diffuse, fine, calcified interstitial nodules and nodular septal thickening in the middle and lower lung zones. A whole body bone scintigraphy with technetium-99m methylene diphosphonate (Tc-99m MDP) revealed bilateral, diffuse uptake in the pulmonary parenchyma.

Keywords: Pulmonary alveolar microlithiasis, X-Ray computed tomography, bone scintigraphy

Pulmoner alveoler mikrolitiyazisli bir hastada radyografik ve sintigrafik korelasyon

Arzu Cengiz1, Emel Ceylan2, Can Zafer Karaman3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın

Pulmoner alveolar mikrolitiyazis (PAM), alveoler kalsiyum fosfat mikrolitlerinin birikimine yol açan, nedeni bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Hastaların çoğu asemptomatiktir, fakat radyolojik özellikleri oldukça gürültülü ve neredeyse patognomoniktir. Kemik sintigrafisi erken pulmoner kalsifikasyonların saptanmasında kullanılabilir. Bu yazıda, PAM tanısı alan 65 yaşında bir erkek hastanın görüntüleme bulguları sunulmuştur. Hasta, dört yıldır devam eden nonspesifik göğüs ağrısı, nefes darlığı, hırıltı ve öksürük şikayetleriyle başvurdu. Akciğer grafisinde ince retiküler ve nodüler infiltrasyon vardı. Toraks bilgisayarlı tomografisi, bilateral orta ve alt zonlarda ince kalsifiye intersitisyel nodüller ve septal kalınlaşma gösterdi. Teknesyum 99m metilen difosfonat (Tc-99m MDP) ile yapılan tüm vücut kemik sintigrafisinde pulmoner parankimde bilateral diffüz tutulum izlendi.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner alveoler mikrolitiyazis, X-Ray bilgisayarlı tomografi, kemik sintigrafisi

Tomography Slices of the Case
Arzu Cengiz, Emel Ceylan, Can Zafer Karaman. Radiographic and scintigraphic correlation in a patient with pulmonary alveolar microlithiasis. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 123-126

Corresponding Author: Arzu Cengiz, Türkiye
LookUs & Online Makale