e-ISSN 2147-2475
Hypereosinophilic Syndrome Diagnosed with Acute Coronary Syndrome [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(3): 157-160 | DOI: 10.5505/respircase.2017.12599

Hypereosinophilic Syndrome Diagnosed with Acute Coronary Syndrome

Nilgün Yılmaz Demirci1, Muhammet Kaplan1, Gülten Taçoy2, Haluk Türktaş1
1Department of Chest Disease, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Hypereosinophilic syndrome (HES) is a rare, multisystem, heterogeneous syndrome, characterized by a sustained overproduction of eosinophils, and in which eosinophilic infiltration can cause damage to multiple organs. Cardiac involvement is frequent and carries with it a high rate of morbidity and mortality. Presently described is a patient with peripheral eosinophilia who had myocardial infarction at admission and was diagnosed with HES, a literature review, and discussion.

Keywords: Hypereosinophilia, Hypereosinophilic syndrome, cardiac involvement, interstitial lung disease

Akut Koroner Sendrom Kliniği ile Tanı Alan Hipereozinofilik Sendrom

Nilgün Yılmaz Demirci1, Muhammet Kaplan1, Gülten Taçoy2, Haluk Türktaş1
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Hipereozinofilik sendrom (HES) nadir görülen, çok sistemi tutabilen, heterojen bir sendrom olup, eozinofillerin aşırı üretilmesinin yol açtığı eozinofilik infiltrasyonun birden fazla organa zarar vermesine neden olabilir. Kardiyak tutulum sıklıkla görülür ve yüksek oranda morbidite ve mortalite taşır. Bu yazıda, tetkikleri esnasında miyokard enfarktüsü geçiren ve HES tanısı alan periferik eozinofilisi olan bir olgu literatür bilgileri eşliğinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipereozinofili, Hipereozinofilik sendrom, kardiyak tutulum, interstisyel akciğer hastalığı

Tomography Slices of the Case
Nilgün Yılmaz Demirci, Muhammet Kaplan, Gülten Taçoy, Haluk Türktaş. Hypereosinophilic Syndrome Diagnosed with Acute Coronary Syndrome. Respir Case Rep. 2017; 6(3): 157-160

Corresponding Author: Nilgün Yılmaz Demirci, Türkiye
LookUs & Online Makale