e-ISSN 2147-2475
Humoral Immunodeficiency and Infection [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(2): 78-85 | DOI: 10.5505/respircase.2019.27167

Humoral Immunodeficiency and Infection

Dilaver Taş1, Ali İnal2
1Baskent University Istanbul Health Practice And Research Hospital, Deparment Of Chest Diseases
2Baskent University Istanbul Health Practice And Research Hospital, Deparment Of Immunology And Allergy

Infections are common in people with immunodeficiency, and these infections can be difficult to treat, and may lead to complications. Immunodeficiencies may be primary or secondary. Primary immunodeficiencies occur due to genetic defects, and directly impair the functions of the immune system, whereas secondary immunodeficiencies occur when individuals with a structurally normal immune system are affected by drugs, metabolic and structural disorders and various environmental factors, especially infections. In this review, immunodeficiencies will be discussed, and diagnosis and treatment methods will be put forward.

Keywords: Humoral, immunodeficiency, infection

Humoral İmmün Yetmezlikler ve Enfeksiyon

Dilaver Taş1, Ali İnal2
1Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Servisi
2Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İmmunoloji Ve Allerji Servisi

İmmün yetmezlik görülen kişilerde, enfeksiyon sık olarak görülmekte ve bu enfeksiyonların tedavisi zor olabildiği gibi komplikasyonlara da yol açabilmektedir. İmmün yetmezlikler primer ve sekonder olarak karşımıza çıkabilir. Primer immün yetmezlikler, immün sistem elemanlarının fonksiyonlarını direkt olarak bozan genetik defektler sonunda ortaya çıkarken, sekonder immün yetmezlikler ise; yapısal olarak normal bir immün sisteme sahip bireylerin başta enfeksiyonlar olmak üzere ilaçlar, metabolik ve yapısal bozukluklar ve çeşitli çevresel faktörlerin etkisinde kalması ile ortaya çıkmaktadır. Bu derlemede immün yetmezlikler gözden geçirilecek, tanı ve tedavi yöntemleri anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Humoral, immün yetmezlik, enfeksiyon

Dilaver Taş, Ali İnal. Humoral Immunodeficiency and Infection. Respir Case Rep. 2019; 8(2): 78-85

Corresponding Author: Dilaver Taş, Türkiye
LookUs & Online Makale