e-ISSN 2147-2475
A Squamous Lung Cancer Case with Ileum Metastasis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(2): 116-119 | DOI: 10.5505/respircase.2015.52714

A Squamous Lung Cancer Case with Ileum Metastasis

Mustafa Canbaz1, Dursun Tatar1, Ceyda Anar1, Emre Şenel1, Ahmet Emin Erbaycu1, Ebru Çakır2
1Deparment of Chest Diseases, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Pathology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Approximately 50% of lung cancers have distant metastasis at the time of initial diagnosis. The most commonly seen organ metastases are in the brain, liver, bones,and surrenals. Ileum metastases are extremely rare. A 49-year-old male with abdominal pain was referred to the pulmonary department in our hospital. The patient was diagnosed with primary squamous cell carcinoma of the lung. In the patient's PET BT, a 2.2 diameter lesion located in the ileum, which had 18 FDG involvement that was malignant demonstrated. Chemoradiotherapy was initiated. The patient who had continuous abdominal pain underwent ileum resection, and the pathology specimen demonstrated squamous cell carcinoma that was suspected to be an ileum metastasis from primary lung cancer. This report presented a rare case of ileum metastasis from lung cancer. When patients with advanced primary lung cancer complain of abdominal symptoms, gastrointestinal tract metastasis from lung cancer should be considered.

Keywords: Lung cancer, metastasis, ileum.

İleuma Metastaz Yapan Bir Skuamöz Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu

Mustafa Canbaz1, Dursun Tatar1, Ceyda Anar1, Emre Şenel1, Ahmet Emin Erbaycu1, Ebru Çakır2
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Akciğer kanserli hastaların yaklaşık %50’sinde tanı aşamasında uzak metastazlar görülür. En sık görülen organ metastazları beyin, karaciğer, kemikler ve sürrenaldir. Akciğer kanserinin bağırsak metastazı ise oldukça nadirdir. Karın ağrısı nedeni ile başvurduğu dış merkezde yapılan tetkiklerinde akciğerde kitle lezyonu saptanarak ileri tetkik için hastanemize yönlendirilen 49 yaşındaki erkek hastaya, skuamöz hücreli akciğer kanseri tanısı kondu. PET BT’sinde ileal segmente süperpoze olarak izlenen yaklaşık 2,2 cm çaplı dansite artımı ile uyumlu alanda malignite düzeyinde artmış 18 FDG tutulumu saptandı. Bu yönden gastroenteroloji tarafından birkaç kez tekrarlanan kolonoskopi, double balon enteroskopi ile lezyona ulaşılamadı. Hasta kemoterapi programına alındı. Sürekli karın ağrısı yakınması olan hasta akut batın tablosuyla opere edildi. İleumda mevcut lezyonun patoloji sonucu skuamöz hücreli karsinom metastazı olarak raporlandı. Olgumuz, akciğer kanseri olgularında oldukça nadir görülen ileum metastazı nedeniyle sunuldu. Karın ağrısı yakınması ile gelen ileri evre akciğer kanserli hastalarda akciğer kanserinden kaynaklanan gastrointestinal sistem metastazı da akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, metastaz, ileum.

Mustafa Canbaz, Dursun Tatar, Ceyda Anar, Emre Şenel, Ahmet Emin Erbaycu, Ebru Çakır. A Squamous Lung Cancer Case with Ileum Metastasis. Respir Case Rep. 2015; 4(2): 116-119

Corresponding Author: Ceyda Anar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale