e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
INTERACTIVE CASE REPORT: Intrathoracic Desmoid Tumor: A Rare Localization [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 63-66 | DOI: 10.5505/respircase.2016.07269

INTERACTIVE CASE REPORT: Intrathoracic Desmoid Tumor: A Rare Localization

Erkan Akar1, Taşkın Erkinüresin2, Fatin Tolga Cengiz2
1Department of Chest Surgery, Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Pathology, Şevket Yılmaz Education and Research Hospital, Bursa, Turkey

Desmoid tumors are histologically benign, however locally aggressive, tumors. They are rare tumors that develop from fibrocytes, connective tissue fascia and musculoaponeurotic fibrous tissues. They are rarely found in thoracic wall and are treated like malignant tumors. Surgery is the most effective and foremost treatment. The chest x-ray of a 57-year-old female patient, who complained of severe shoulder and back pain showed an abnormality in right lung upper zone. The mass was totally excised. The patient had no post-operative problem and was discharged on the post-operative seventh day. Based on pathologic analysis, the diagnosis was reported to be a desmoid tumor.

Keywords: Desmoid tumor, chest wall, surgery.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: İntratorasik Desmoid Tümör; Nadir Bir Lokalizasyon

Erkan Akar1, Taşkın Erkinüresin2, Fatin Tolga Cengiz2
1Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bursa
2Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Bursa

Desmoid tümörler histolojik olarak benign karakterde fakat lokal agresif tümörlerdir. Fibrositler, konnektif doku fasyası ve muskuloaponörotik fibroz dokulardan gelişen nadir tümörlerdir. Toraks duvarında ender olarak rastlanır ve malign tümörler gibi tedavi edilirler. En etkili ve seçkin tedavi cerrahidir. Elli yedi yaşında bayan hastanın, şiddetli omuz ve sırt ağrısı şikâyetleri nedeni ile akciğer grafisi çektirildiğinde, sağ akciğer üst zonda normal dışı görüntü izlenmiştir. Kitlesi total eksize edilen olgunun postoperatif bir sorunu olmamış ve yedinci günde taburcu edilmiştir. Kitlenin patolojik incelemesi sonucunda tanısı desmoid tümör olarak rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Desmoid tümör, göğüs duvarı, cerrahi.

Tomography Slices of the Case
Erkan Akar, Taşkın Erkinüresin, Fatin Tolga Cengiz. INTERACTIVE CASE REPORT: Intrathoracic Desmoid Tumor: A Rare Localization. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 63-66

Corresponding Author: Erkan Akar, Türkiye
LookUs & Online Makale