e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Endobronhial Tuberculosis: A report of Three Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 177-181 | DOI: 10.5505/respircase.2014.30301

Endobronhial Tuberculosis: A report of Three Cases

Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Murat Kavas, Adnan Yılmaz
Sureyyapasa Center For Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Investigation Hospital, Pulmonology, İstanbul, Turkey

The researchers of the current study aimed to evaluate the clinical, radiological, and bronchoscopic findings, and the therapeutic outcome of the disease in three patients with endobronchial tuberculosis (EBTB). Two females and one male were included in the study, and their ages were younger than 45 years. Computed tomography of the thorax showed cavity in one patient, a mass lesion and atelectasis in one patient, and multiple parenchymal nodules and enlargement mediastinal lymph nodes in the other patient. Smear examinations of sputum samples were negative for acid-fast-bacilli in all patients. Flexible bronchoscopy revealed microbial and histopathological diagnosis of endobronchial tuberculosis in three patients. While the bronchial lavage smear was positive for acid-fast-bacilli in two cases, the culture examination for tuberculosis bacilli was positive in all patients. The patients were started on anti-tuberculosis treatment. Bronchoscopy was repeated after treatment and revealed complete resolution of the endobronchial lesions in the patients. In conclusion, the eradication of tubercle bacilli and prevention of bronchostenosis are two important goals of EBTB treatment. Early diagnosis and effective treatment of this disease are required to achieve these objectives.

Keywords: endobronchial tuberculosis, bronchoscopy, diagnosis, treatment

Endobronşiyal Tüberküloz: Üç Olgunun Sunumu

Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Murat Kavas, Adnan Yılmaz
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Maltepe- İstanbul

Endobronşiyal tüberkülozlu üç olgunun klinik, radyolojik ve bronkoskopik bulguları ile tedavi sonuçlarının incelemeyi amaçladık. Olguların ikisi kadın, biri erkek olup, yaşları 45 yaşın altında idi. Bilgisayarlı toraks tomografisi bir olguda kavite, bir olguda kitle ve atelektazi ve diğer olguda multipl parenkimal nodül ve mediasten lenf bezi büyümesi gösteriyordu. Hastalarda balgam yayma incelemeleri aside-dirençli basil açısından negatif bulundu. Fiberoptik bronkoskopi ile hastalarda endobronşiyal tüberkülozun mikrobiyolojik ve histopatolojik tanısını elde edildi. Bronş lavaj yayma incelemesi tüberküloz basili açısından iki olguda pozitif iken kültür incelemesi tüm hastalarda pozitif bulundu. Hastalara antitüberküloz tedavi başlandı. Tedavi sonunda bronkoskopi tekrarlandı ve hastalarda endobronşiyal lezyonların tam olarak düzeldiği saptandı. Sonuç olarak, tüberküloz basilinin eradikasyonu ve bronkostenozun önlenmesi, endobronşiyal tüberküloz tedavisinin iki önemli amacıdır. Bu amaçlara ulaşmak için hastalığın erken tanısı ve etkin tedavisi gerekir.

Anahtar Kelimeler: endobronşiyal tüberküloz, bronkoskopi, tanı, tedavi

Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Murat Kavas, Adnan Yılmaz. Endobronhial Tuberculosis: A report of Three Cases. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 177-181

Corresponding Author: Gülbanu Horzum Ekinci, Türkiye
LookUs & Online Makale