e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
INTERACTIVE CASE REPORT: Lymphoma Case Mimicking Tuberculosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 18-21 | DOI: 10.5505/respircase.2016.83997

INTERACTIVE CASE REPORT: Lymphoma Case Mimicking Tuberculosis

Emel Bulcun1, Aydanur Ekici1, Mehmet Ekici1, Nesime Günal2
1Department of Pulmonary Disease, Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey

We present here the case of a female patient with T cell rich diffuse large B cell lymphoma (DLBL), since it is hard to differentiate from tuberculosis, both clinical and radiological features were considered. A 43- year-old female patient had complaints of dyspnea, cough, sweating, and anorexia for the previous three months. In the thorax CT, there were anterior mediastinal mass lesions, and right pleural, pericardial effusion. She had bilateral supraclavicular lymphadenopathy. Fluid cytology was negative for malignancy. The pathology of the lymph node was caseified granuloma in appearance, compatible with tuberculosis. Since her clinical findings were not compatible with tuberculosis, multibiopsy was performed in mediastinal mass. According to the biopsy, the disease was compatible with tuberculosis. Standard antituberculosis treatment was initiated. By the second month of treatment, no regression was observed with thorax CT. Her biopsy preparations were reevaluated. The patient had T cell rich DLBL. In conclusion, as with other malignancies, lymphomas also cause granulomatous reaction. Therefore, it may be hard to differentiate from tuberculosis.

Keywords: Lymphoma, tuberculosis, granulomatous reaction.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Tüberkülozu Taklid Eden Lenfoma Olgusu

Emel Bulcun1, Aydanur Ekici1, Mehmet Ekici1, Nesime Günal2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale

Biz burada T hücreden zengin diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBL) tanısı alan kadın olguyu, tüberküloz ile ayırıcı tanıda güçlük yaşanması nedeniyle klinik, radyolojik özellikleri göz önünde bulundurularak sunuyoruz. Kırk üç yaşında kadın hasta, 3 aydır devam eden öksürük, nefes darlığı, terleme, iştahsızlık şikâyetleriyle başvurdu. Toraks BT’de anterior mediastende kitle lezyonu, sağ plevral ve perikardial efüzyonu mevcuttu. Hastanın bilateral supraklaviküler lenfadenopatisi vardı. Sıvı sitolojisi malignite açısından negatifti. Lenf bezi biyopsisi kazeifiye granülom görünümü olup tüberkülozla uyumluydu. Hastanın kliniği tüberküloz ile uyumlu olmadığı için mediastendeki kitlesinden biyopsi alındı. Sonuç yine tüberküloz ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hastaya standart 4’lü antitüberküloz tedavi başlandı. Tedavisinin 2. ayında Toraks BT’de regresyon izlenmedi. Hastanın mevcut biyopsi preparatları tekrar incelendi ve T hücreden zengin DBBL olarak değerlendirildi. Sonuç olarak, diğer malignitelerde olduğu gibi lenfomalarda da granülomatöz reaksiyon görülebilmektedir. Bu nedenle, tüberküloz ile ayırıcı tanısını yapmak güç olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lenfoma, tüberküloz, granülamatöz reaksiyon.

Tomography Slices of the Case
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Nesime Günal. INTERACTIVE CASE REPORT: Lymphoma Case Mimicking Tuberculosis. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 18-21

Corresponding Author: Emel Bulcun, Türkiye
LookUs & Online Makale