e-ISSN 2147-2475
Costal Hydatid Cyst: A Rare Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 71-74 | DOI: 10.5505/respircase.2018.26213

Costal Hydatid Cyst: A Rare Case Report

Ferdane Melike Duran1, Mustafa Çalık1, Saniye Göknil Çalık2, Nuri Düzgün1, Hıdır Esme1
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2Emergency and First Aid Program, Vocational School of Health Services KTO Karatay University, Konya, Turkey

Although human beings have known of hydatid cysts for 2000 years, it is still an important public health problem even today, especially in areas where it is endemic. A 41-year-old male patient consulted the clinic with left back pain. A thorax computed tomography image showed a cystic, expanding mass in the 9th and 10th ribs and the vertebral transverse process, with apparent destruction. Costal hydatid cyst accounts for less than 1% of all cases. There were 38 cases reported in 1978 and 60 in 2010. Although it is endemic, there are few cases reported in our country. An unusual localization of hydatid cyst may lead to an incorrect or late diagnosis. Hydatid cyst should definitely be kept in mind in the differential diagnosis of all lesions, especially in areas where it is endemic.

Keywords: Unusual localization, Rib, Bone, Hydatid, Cyst

Kostal Hidatik Kist: Nadir Bir Olgu Sunumu

Ferdane Melike Duran1, Mustafa Çalık1, Saniye Göknil Çalık2, Nuri Düzgün1, Hıdır Esme1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya
2KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlk ve Acil Yardım Programı, Konya

İnsanoğlu hidatik kisti iki bin yıldır bilmesine rağmen özellikle endemik olarak bulunduğu bölgelerde bugün bile önemli bir halk sağlığı problemidir. Kırk bir yaşındaki erkek hasta sol sırt ağrısı ile kliniğimize danışıldı. Toraks BT incelemesinde 9. ve 10. kaburgalarda ve vertebra transvers procesinde kistik genişleme ve destrüksiyon gösteren kitle tespit edildi. Kostal hidatik kist tüm vakaların %1’den azını teşkil etmektedir. Literatürde, 1978 yılına kadar bildirilen olgu 38 iken 2010 yılında bu sayı 60 olmuştur. Endemik olmasına rağmen ülkemizden bildirilen olgu sayısı da birkaç tane ile sınırlıdır. Kostal hidatik kist nadir ve sıra dışı lokalizasyonlara yerleşimi nedeniyle ayrıcı tanıda kolaylıkla atlanabilir; yanlış veya geç tanı konulmasına neden olabilir. Hidatik kist özellikle endemik olarak bulunduğu bölgelerde tüm lezyonların ayırıcı tanısında mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Olağan dışı lokalizasyon, kaburga, kemik, Hidatik, Kist

Ferdane Melike Duran, Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Nuri Düzgün, Hıdır Esme. Costal Hydatid Cyst: A Rare Case Report. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 71-74

Corresponding Author: Mustafa Çalık, Türkiye
LookUs & Online Makale