e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Anaphylaxis and Diffuse Alveolar Hemorrhage Following Bee Sting [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 10-13 | DOI: 10.5505/respircase.2013.00710

Anaphylaxis and Diffuse Alveolar Hemorrhage Following Bee Sting

Işıl Fatma Uzel1, Metin Arslan2, Özkan Demirhan3
1Department Of Pulmonology, Yenibosna Safa Hospital, İstanbul, Turkey
2Intensive Care Unit, Yenibosna Safa Hospital, İstanbul, Turkey
3Bilim University, Department Of Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey

Insect stings and subsequent reactions are com-mon occurrences, but life-threatening systemic reactions are quite rare. Diffuse alveolar hemor-rhage is a clinical entity seen in many different disease processes and includes hemoptysis, anemia, diffuse radiographic pulmonary infiltrates, and hypoxemic respiratory failure, which can be severe. Radiologic features may mimic cardiogenic pulmonary edema, severe infection or uremia. We describe a 23-year-old girl who developed symptoms of anaphylactic shock and diffuse alveolar hemorrhage within 30 minutes following a bee sting.

Keywords: Bee sting, diffuse alveolar hemorrhage, allergic reaction.

Arı Sokmasını Takiben Gelişen Anafilaksi ve Diffüz Alveoler Hemoraji

Işıl Fatma Uzel1, Metin Arslan2, Özkan Demirhan3
1Özel Yenibosna Safa Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2Özel Yenibosna Safa Hastanesi,erişkin Yoğun Bakım Bölümü, İstanbul
3Bilim Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Ad, İstanbul

Böcek sokmaları ve izleyen reaksiyonlar sık görülmekle beraber, hayatı tehdit eden sistemik reaksiyonlara nadiren yol açarlar. Diffüz alveoler hemoraji (DAH), pek çok sistemik hastalığın seyrinde ve nadir durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Klinik olarak hemoptizi, anemi, akciğer grafisinde diffüz infiltrasyonlar ve hipoksemik solunum yetmezliği tablosu görülür. Radyolojik görünüm akciğer ödemi, ciddi infeksiyon veya üremi ile benzerlik taşır. Arı sokmasını izleyen yarım saat içinde anafilaktik şok ve diffüz alveoler hemoraji tablosu gözlenen 23 yaşındaki hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Arı sokması, diffüz alveoler hemoraji, alerjik reaksiyon.

Işıl Fatma Uzel, Metin Arslan, Özkan Demirhan. Anaphylaxis and Diffuse Alveolar Hemorrhage Following Bee Sting. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 10-13

Corresponding Author: Işıl Fatma Uzel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale