e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama




Respiratory Case Reports
Açık Erişimli E-Kitaplar
Respiratory Case Reports 2024 Cilt : 13 Sayı : 1
CASE REPORT
1. Bronkoplevral Fistülün Watanabe Tıkaçları ile Tedavisi
Treatment of Bronchopleural Fistula with Watanabe Spigots

Julia Fattore, David Ngo, Bruce French, Sultana Syeda, Jonathan Williamson
doi: 10.5505/respircase.2024.26986 Sayfalar 1 - 5

2. İNTERAKTİF OLGU: Tek Seçenek Cerrahi mi? Rijid Bronkoskopi ile Çıkarılan Endobronşiyal Leiyomyom
INTERACTIVE CASE: Is Surgery a Must? A Case of Endobronchial Leiomyoma Removed via Rigid Bronchoscopy

Aytekin İdikut, Gamze Göktaş, Oğuz Karcıoğlu, Ziya Toros Selçuk
doi: 10.5505/respircase.2024.02223 Sayfalar 6 - 8

3. Bronkoskopi Sonrası Tek Taraflı Hemotimpanum: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Unilateral Hemotympanum after Bronchoscopy: A Case Report and Review of the Literature

Dorina Esendağlı, Polina Nezalzova
doi: 10.5505/respircase.2024.17037 Sayfalar 9 - 12

4. Küçük Ölçekli bir İşletmede Kümelenme. Pnömokonyoz Tanısı: Yazı mı Tura mı?
Clustering in a Small Business. Diagnosis of Pneumoconiosis: Heads or Tails?

Merve Demirci Atik
doi: 10.5505/respircase.2024.24993 Sayfalar 13 - 19

5. İNTERAKTİF OLGU: İleri Retroviral Hastasında Akciğer Tümörünü Taklit Eden Pulmoner Mukormikozis
INTERACTIVE CASE: Pulmonary Mucormycosis Mimicking a Lung Tumor in a Patient with Advanced Retroviral Disease

Shuk Ching Chai, Khai Lip Ng, Nai Chien Huan, Wee Fu Gan, Diyana Abdullah, Kasuma Mohamed Nordin
doi: 10.5505/respircase.2024.54154 Sayfalar 20 - 24

6. Diyaliz Kateterine Bağlı Septik Pulmoner Emboli
Septic Pulmonary Embolism Due to Dialysis Catheter

Mücahit Güleç, Muhammed İnanç, Ahmet Cemal Pazarlı, Handan İnonu Köseoğlu, Halil Ibrahim Yakar, Gökhan Aykun
doi: 10.5505/respircase.2024.60251 Sayfalar 25 - 28

7. Dosetaksel ve Paklitakselin Neden Olduğu Diffüz Parankimal Akciğer Hastalığı: İki Olgu Sunumu
Assessment of Docetaxel- and Paclitaxel-Related Diffuse Parenchymal Lung Disease: Two Case Reports

Gulcin Yilmaz, Hikmet Çoban, Mustafa Çolak, Merve Yumrukuz Şenel, Fuat Erel, Nurhan Sarioglu
doi: 10.5505/respircase.2024.87369 Sayfalar 29 - 33

8. İlaçlara Bağlı Olarak Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji: İki Olgu Sunumu
Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Drugs: Two Case Reports

Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Onur Turan, Bunyamin Sertogullarindan
doi: 10.5505/respircase.2024.93823 Sayfalar 34 - 38

9. İnguinal Lenf Nodu Tutulumu ile Seyreden Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz: Olgu Sunumu
Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis Proceeding with Inguinal Lymph Node Infiltration: A Case Report

Cem Açar, Ülkü Aka Aktürk, Serda Kanbur Metin
doi: 10.5505/respircase.2024.34735 Sayfalar 39 - 44

10. Bilateral Pulmoner Arter Anevrizmasi ile Seyreden Behçet Olgusu
A Case of Behcet's Disease with Bilateral Pulmonary Artery Aneurysm

Şehmus Işık, Tarık Kılıç, Hadice Selimoğlu Şen
doi: 10.5505/respircase.2024.71224 Sayfalar 45 - 47

11. Boğulmaya Bağlı Kardiyojenik Olmayan Akciğer Ödeminin Tanısında POCUS'un Faydası: Olgu Sunumu
Utility of POCUS in the Diagnosis of Drowning-related Noncardiogenic Pulmonary Edema: A Case Report

İsmail Erkan Aydın, Nalan Kozaci
doi: 10.5505/respircase.2024.15679 Sayfalar 48 - 52

12. Epiteloid Tip Malign Plevral Mezotelyoma'nın Nadir Prezentasyonu: Tekrarlayan Pnömotoraks
Rare Manifestation of Epithelioid Type Malignant Pleural Mesothelioma: Recurrent Pneumothorax

Irmak Akarsu, Elgun Valiyev, Tuğba Körpeoğlu, Şevki Mustafa Demiröz, Nalan Akyürek
doi: 10.5505/respircase.2024.82957 Sayfalar 53 - 57

13. İNTERAKTİF OLGU: Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu Zemininde Gelişen Mezenkimal Tümör Ol-gusu
INTERACTIVE CASE: A Case of Mesenchymal Tumor Developing on the Background of Congenital Pulmonary Airway Malformation

Tarık Kılıç, Şehmus Işık, Hadice Selimoğlu Şen
doi: 10.5505/respircase.2024.24482 Sayfalar 58 - 61

14. İNTERAKTİF OLGU: Situs Ambigous’lu Primer Siliyer Diskinezi Olgusu
INTERACTIVE CASE: A Case of Primary Ciliary Dyskinesia Syndrome with Situs Ambiguous

Deniz Bilici, Coşkun Doğan, Elif Yilmaz Gulec, Hatice İrem Uzun
doi: 10.5505/respircase.2024.89106 Sayfalar 62 - 66

LookUs & Online Makale