e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

RESPIRATORY CASE REPORTS dergisi, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanlık alanlarındaki eğitici, ilgi çekici olgu sunumlarını internet ortamında yayımlayan elektronik bir dergidir. Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yılda 3 sayı olarak yayınlanır.

Derginin amacı; solunum sistemi ile ilgili ilginç ve orijinal olgu ve olgu serilerini yayınlanmaktır. Bu amaçla, olgu sunumu, olgu serileri ve editöre mektup yayınlanır. Dergide yer alan sunumlar tam metin olarak www.respircase.com web sitesinde yayınlanmaktadır.
Derginin yayın dili İngilizce’dir

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Kongre, sempozyum ve toplantılarda sunulmuş olan bildiriler tarih ve yer belirtilerek gönderilebilir.

Bu dergi, Helsinki Bildirgesi’nde belirtilen etik kurallara uygun yazıları kabul eder (http://www.wma.net).

Gönderilen yazıların yazım kurallarına tam olarak uygun olması gereklidir. Editörler ve yayın kurulu üyeleri yayın koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarlara geri göndermek veya reddetmek yetkisine sahiptir.

Gönderilen yazılar “peer review” sistemi ile elektronik ortamda önce editörler tarafından değerlendirilir. Uygun görülen yazılar konularında uzman en az üç danışmana incelenmek üzere gönderilir.

Yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu gönderen yazarlara aittir. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların tüm yayın hakları Respiratory Case Reports dergisi’ne aittir.
Yayınlanan yazılar ve tüm görsel materyal editörlerin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya sunulamaz.

Yazılar elektronik ortamda kabul edilir. Yazılar, word (.doc, .docx, .rtf vb.) dosyası şeklinde gönderilmelidir. Görsel materyaller (figürler, fotoğraflar) .JPEG, .TIFF, GIF, vb. Bitmap imajları olarak en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

Yazılarda, “Times New Roman” veya “Arial” karakterinde çift satır aralıklı 10 veya 12 punto kullanılmalı ve her sayfanın tüm kenarlarından uygun boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

Yazıda kullanılan kısaltmalar, ilk kullanıldıkları yerlerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli verilmelidir. Makalenin başlığında ve Özet bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Ölçü birimleri SI (System International) ünitesi olarak verilmelidir.

Yazı içeriği aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır;

  • Başlık
  • Özet
  • Giriş
  • Olgu sunumu
  • Tartışma
  • Sonuç
  • Teşekkür
  • Çıkar ilişkisi
  • Kaynaklar
  • Açıklamalar

Başlık sayfasında; Türkçe ve İngilizce yazının başlığı, ilk harfler büyük diğerleri küçük olmak üzere yazarların tam ve açık isimleri, son aldıkları akademik unvanlar ile çalıştıkları kurumlar yer almalıdır. Yazarlar çalıştıkları kurumlara göre arabik rakamlar ile üst bilgi şeklinde numaralandırılmalıdır. Yazışmaların yapılacağı kişinin ad ve soyadı ile birlikte yazışma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası belirtilmelidir. Çalışma bir toplantıda sunulmuş ise toplantının ismi, tarihi ve yeri bu sayfanın altında belirtilmelidir.

Tüm yazarların makale ile ilgili bilimsel katkı ve sorumlulukları, Yazar Katkı Formu doldurularak belirtilmeli ve bu form makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Ayrıca çalışma ile ilgili herhangi bir mali ya da diğer çıkar çatışması alanı varsa bildirilmelidir. Yazarlar ya da çalışma sonuçları ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması yoksa bu durum da bildirilmelidir. Bu bilgileri içeren bir üst yazı makalenin kaydı sırasında online değerlendirme sistemine yüklenmelidir.
Yazının özeti Türkçe “ÖZET” ve İngilizce “ABSTRACT” başlıklı olarak yazılmalıdır. Özet, 150 kelimeyi geçmemelidir.

Özetlerin altında Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler en az 3,en fazla 6 adet olmalıdır. Anahtar kelimelerin Medical Subject Headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) standartlarına uygun ve Türkiye Bilim Terimleri’nden (http://www.bilimterimleri.com) seçilmiş olması gerekmektedir.

Tablo, şekil, resimler ve diğer tüm görsel materyaller arabik rakamlar ile sıralanmalıdır. Şekil ve resim alt yazıları ana metin sonunda ayrı bir sayfada arabik numaralar ile çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Fotoğraflarda kullanılan sembol, ok ve harfler zeminle zıtlık oluşturmalıdır. Tanısal görüntüleme fotoğrafları yüksek kalitede olmalıdır. Patoloji preparatlarında; boyama yöntemi, büyütme ölçeği ve kısa açıklama yer almalıdır. Hasta fotoğrafı kullanımında, hastaların tanınmamasına dikkat edilmelidir. Radyolojik görüntülerde hastanın kimliğinin ve sağlık kuruluşu adının okunmaması gerekmektedir.

Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre sıralanmalı ve bilginin ilk geçtiği yerde, noktalama işaretinden önce ( ) şeklindeki parantezler içinde yerleştirilmelidir. Peş peşe ikiden fazla kaynak kullanımında sadece ilk ve son kaynak numaraları, araya“-“ işareti konarak belirtilmelidir. [Örnek;(3-5)]. Kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.

Kaynaklarda yazarların tümü yazılmalıdır. Yazar sayısı 7 veya daha çok ise ilk 6 yazarın ismi yazılmalı ve sonrasında “ve ark.” ya da Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” eki getirilmelidir. Kaynak yazımında dergi isimleri “Index Medicus” ve “Ulakbim-Türk Tıp Dizini” ne uygun olarak kısaltılmalıdır. Dergi adının bir aralık sonrasından başlamak üzere sıralama “Yıl; Cilt (Ek sayı/Suppl/Sayı):İlk sayfa numarası son sayfa numarası.” şeklinde olmalıdır.

Kaynaklarda belirtilen makalelerin DOI numarası varsa en sona bu numara eklenmelidir.

Kaynak gösterimine örnekler;

Dergi

Okutan O, Kartaloğlu Z, İlvan A, Bozkanat E, Demirer E, Şilit E, Yıldırım Ş, Narin Y. Yeni tanı konulmuş ailesel alveoler mikrolitiyazis (iki erkek kardeş olgu sunumu). Toraks Dergisi 2007;8:127-9.

Kartaloglu Z, Okutan O, Bozkanat E, Ugan HM, Ilvan A.The course of serum adenosine deaminase levels in patients with pulmonary tuberculosis. Med Sci Monit 2006;12:476-80.

Kitap

West JB. Respiratory Physiology: The Essentials. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business; 2008.

Kitaptan bölüm

Redlins S, Tishler PV. Familial influences on sleep apnea. In: Saunders NA, Sullivan CE, eds.
Sleep and breathing. 2nd ed. NewYork: Marcel Dekker; 1994:363-7.

Elektronik dergi

Bakır S, Çeliksöz A, Çelik VK, Sari İ, Aydın H. Antioxidant-oxidant status in patients with hydatid cyst. Turk J Biochem 2012;37(1):29-34. Available at:  http://www.turkjbiochem.com/2012/029-034.pdf.

Websitesi

T.C.Sağlık Bakanlığı. Erişim tarihi: 16 Nisan 2012. Erişim yeri: http://saglik.gov.tr.
Republic of Turkey Ministry of Health. Access date: 16 April 2012. Place of access: http://saglik.gov.tr.

Tez

Ayten Ö. Akciğer kanserli hastalarda serum ve bronş lavaj sıvısında anjiyopoietin 2 düzeylerinin tanısal değeri ve akciğer kanser evresi ile ilişkisi (Tez). İstanbul: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi; 2010.

Ayten O. Diagnostic value of Angiopoietin 2 levels in serum and bronchial lavage fluids and relation with cancer stage in the patients with lung cancer (Thesis). Istanbul: GATA Haydarpasa Training Hospital; 2010.

Yazar Katkı & İnsan ve Hayvan Hakları Bildirimi

Bilimsel katkı ve sorumluluklar, ilgili herhangi bir finansal ya da çıkar çatışması varsa belirtilmelidir. Sorumlu yazar, çalışmanın ve yayının hazırlanmasına katkıda bulunan yazarların adlarını içeren formu imzaladıktan sonra yayıncıya göndermelidir. İnsan deneyleri rapor edilirken, yazarlar prosedürlerin 1975 Helsinki Deklerasyonu-2000,2008 yılında revize edilen- uyarınca insan deneylerinden (kurumsal ve ulusal) sorumlu etik standartlara uygun olarak olup olmadığı belirtmelidir. Hayvanlar üzerindeki deneyler rapor edilirken, yazarlar laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı için kurumsal ve ulusal rehberi uygulayıp uygulamadığını belirtmelidir. Lütfen makale ile ilgili detayları doldurduğunuz formun (Yazar Katkı & İnsan ve Hayvan Hakları Bildirimi Formu) çıktısını alın ve formu imzaladıktan sonra fax ile veya elektronik olarak editoryal ofise gönderin.

İntihal tarama politikası

Yayın Kurulu, belgeleri karşılaştıran ve olası bir intihal örneği olarak bulunan benzerlikleri işaretleyen web tabanlı bir yazılım programına sahiptir. İntihal programı raporunun ortaya koyduğu “benzerlik oranı” nın %25 ve altı olması gerekir. Benzerlik oranı %25’in üzerinde çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Etik bir sorun tespit edilirse, yayın kurulu COPE yönergelerine göre hareket edecektir.

Bilgilendirilmiş Onam Bildirimi

Bilimsel amaç için gerekli olmadığı sürece, Yazılı açıklamalarda, fotoğraflarda ve soy ağacında Hastaların isimleri, baş harfleri veya hastane numaralarını içeren tanıtıcı bilgiler yayınlanmamalıdır ve hasta (ailesi ya da vasisi) yayınlanması için yazılı bilgilendirilmiş onam vermelidir. Bu amaç için bilgilendirilmiş onam, tanımlanabilir bir hastaya yayınlanacak makalenin gösterilmesini gerektirir. Yazarlar, yazıma destek sağlayan kişileri belirtmeli ve bu destek için fon kaynağını açıklamalıdır. Tanıtıcı detaylar eğer gerekli değil ise göz ardı edilmelidir. Lütfen makale ile ilgili detayları doldurduğunuz ve hasta veya yakınına formu imzalamalarını rica ettiğiniz formun (Bilgilendirilmiş Onam Bildirimi Formu) çıktısını alın ve fax ile veya elektronik olarak editoryal ofise gönderin.

Telif Hakları ve Çıkar Çatışması Bildirimi

Yazarlar ayrıca, makalede bahsedilen materyal ile ilgili herhangi bir finansal kuruluş ile herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtmelidir. Kabul edilen makaleler için, tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı formu gönderilmelidir. Lütfen makale ile ilgili detayları doldurduğunuz formun (Telif Hakkı Devir Formu & Çıkar Çatışması) çıktısını alın ve formu imzaladıktan sonra fax ile veya elektronik olarak editoryal ofise gönderin.

Ön baskı

Düzeltilmek ve gözden geçirilmek üzere gönderilen ön baskılar yazarlar tarafından alındıktan sonra 2-3 gün içerisinde yayın merkezine gönderilmelidir. Yayın merkezi görsel olarak yazıyı dergi formatına uygun hale getirecektir.

Yayın ücreti

Respiratory Case Reports erişme açık bir dergidir. Online olarak derginin web sayfasından yazılara ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Yayınlanan sunumlar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

İletişim


LookUs
Halk Sk. 29, Golden Plaza C Blok K:1
Sahrayicedid 34734 İstanbul-TR
Tel: (0216) 372 66 44
Faks: (0216) 372 66 48
Web: www.respircase.com
E-posta:
[email protected]

LookUs & Online Makale