e-ISSN 2147-2475
A Case of Pulmonary Tuberculosis Accompanied by Tuberculosis Pleurisy and Tuberculosis of the Tongue [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(2): 60-63 | DOI: 10.5505/respircase.2013.02411

A Case of Pulmonary Tuberculosis Accompanied by Tuberculosis Pleurisy and Tuberculosis of the Tongue

Hatice Türker, Bahadır Üskül, Özge Ünal Bayraktar, Sibel Boğa, Aydın Kant, Fatma Emre Taşolar, Özkan Devran, Özlem Saniye İçmeli, Merve Çiftçi
Sureyyapasa Training And Research Hospital For Chest Diseases And Thoracic Surgery,ıstanbul,türkiye

The incidence of extrapulmonary tuberculosis is 10- 15% of all tuberculosis cases. In the group of extrapulmonary tuberculosis cases, tuberculosis of the tongue (0.14-0.2% of all tuberculosis cases) is the most frequent tuberculosis form of the oral cavity. It can be seen as a primary infection, which is very rare and mostly seen in young tuberculosis cases or secondarily, which is seen in the elderly and generally accompanied by active pulmonary tuberculosis. In our case, we encountered a positive sputum smear for acid-fast bacilli, high ADA level in pleural effusion, and granulomatous infection with caseification in the tongue biopsy and started to administer antituberculosis treatment. As three forms of tuberculosis could be seen together in our case, we attempted to highlight that tuberculosis of the tongue should be considered in oral cavity lesions.

Keywords: Pulmonary, tongue, tuberculosis, pleural effusion

Akciğer Tüberkülozuna Eşlik Eden Tüberküloz Plörezi ve Dil Tüberkülozu Olgusu

Hatice Türker, Bahadır Üskül, Özge Ünal Bayraktar, Sibel Boğa, Aydın Kant, Fatma Emre Taşolar, Özkan Devran, Özlem Saniye İçmeli, Merve Çiftçi
Sb İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Ea Hastanesi

Akciğer dışı tüberküloz, tüm olguların yaklaşık %10- 15’ini oluşturur. Akciğer dışı tüberkülozlar içinde dil tüberkülozu, oral kavite tüberkülozlarının en sık görü- lenidir. Tüm tüberküloz olgularının %0,14-0,2’sini oluşturur. Primer ve sekonder formu olabilir. Primer formu, seyrek olup sıklıkla gençlerde, sekonder formu ise ileri yaşlarda görülür ve aktif akciğer tüberkülozuna eşlik edebilir. Olgumuzda yapılan dil biyopsisinde kazeifiye granülomatöz inflamasyon, balgamda ARB pozitif, plevra sıvısında ADA düzeyi yüksek saptanarak antitüberküloz tedavisi başlandı. Üç ayrı tüberküloz formunun bir arada görülmesi nedeniyle olguyu literatürün ışığı altında tartışarak, ağız içi lezyonlarında dil tüberkülozunun akılda tutulması vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, dil, tüberküloz, plevral efüzyon

Hatice Türker, Bahadır Üskül, Özge Ünal Bayraktar, Sibel Boğa, Aydın Kant, Fatma Emre Taşolar, Özkan Devran, Özlem Saniye İçmeli, Merve Çiftçi. A Case of Pulmonary Tuberculosis Accompanied by Tuberculosis Pleurisy and Tuberculosis of the Tongue. Respir Case Rep. 2013; 2(2): 60-63

Corresponding Author: Hatice Türker, Türkiye
LookUs & Online Makale