e-ISSN 2147-2475
Carbamazepine-Induced Lymphocytic Interstitial Pneumonitis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 26-28 | DOI: 10.5505/respircase.2012.02486

Carbamazepine-Induced Lymphocytic Interstitial Pneumonitis

Ebru Damadoğlu1, Cüneyt Saltürk1, Ebru Sulu1, Sevda Gökceer2, Huriye Berk Takır1, Leyla Yağcı Tuncer1, Adnan Yılmaz1
1Süreyyapaşa Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Investigation Hospital, Departmant Of Pulmonology
2Göztepe Training And Invesitigation Hospital, Department Of Neurology

A twenty-seven-year-old male was admitted with cough, sputum production, dyspnea and weight loss. Postero-anterior chest x-ray showed bilateral, diffuse reticulonoduler infiltration. He had received tuberculosis treatment in the past and he had been on carbamazepine for 8 years for a seizure disorder. Three sputum smear examinations for acid-fast bacilli were negative. Pulmonary function tests revealed FVC of 2.35L (51 %), FEV1 of 2.12 L (54 %), FEV1/FVC of 90 %, DLCO of 39 % and DLCO/VA of 75 %. Fiberoptic bronchoscopy was normal. Transbronchial lung biopsy and bronchial washing were nondiagnostic. Right mini-thoracotomy and open lung biopsy were performed. Pathologic examination revealed diagnosis of lymphocytic interstitial pneumonitis. Carbamazepine was withdrawn after neurological consultation. The patient was clinically and functionally well two months later. Computed tomography of the thorax was completely normal. The patient was consideredto be compatible with carbamazepine-induced lymphocytic interstitial pneumonitis.

Keywords: carbamazepine, drug-induced, lymphocytic interstitial pneumonitis

Karbamazepine Bağlı Lenfositik İnterstisyel Pnömoni

Ebru Damadoğlu1, Cüneyt Saltürk1, Ebru Sulu1, Sevda Gökceer2, Huriye Berk Takır1, Leyla Yağcı Tuncer1, Adnan Yılmaz1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Yirmi yedi yaşında erkek hasta öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve kilo kaybı yakınmaları ile başvurdu. Arka-ön akciğer grafisi bilatera, yaygın retikülonodüler infiltrasyon gösteriyordu. Hasta geçmişte tüberküloz tanısı ile tedavi almıştı ve epilepsi nedeniyle 8 yıldır karbamazepin kullanıyordu. Üç balgam örneği aside dirençli basil açısından negatif idi. Solunum fonksiyon testinde FVC 2.35L (% 51), FEV1 2.12 L (% 54), FEV1/FVC % 90, DLCO % 39 ve DLCO/VA % 75 bulundu. Fiberoptik bronkoskopi normal idi. Transbronşiyal akciğer biyopsisi ve bronşiyal lavaj tanısal değildi. Sağ mini torakotomi ile açık akciğer biyopsisi yapıldı. Patolojik inceleme lenfositik interstisyel pnömoni olarak bildirildi. Nöroloji konsültasyonu sonrası karbamazepin kesildi. İki ay sonra hasta klinik ve fonksiyonel olarak iyi idi. Toraks bilgisayarlı tomografi normal olarak değerlendirildi. Hasta karbamazepine bağlı lenfositik interstisyel pnömoni olarak kabul edildi.

Anahtar Kelimeler: karbamazepin, ilaca bağlı, lenfositik interstisyel pnömoni

Ebru Damadoğlu, Cüneyt Saltürk, Ebru Sulu, Sevda Gökceer, Huriye Berk Takır, Leyla Yağcı Tuncer, Adnan Yılmaz. Carbamazepine-Induced Lymphocytic Interstitial Pneumonitis. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 26-28

Corresponding Author: Adnan Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale