e-ISSN 2147-2475
Urinothorax: Unusual Cause of Pleural Effusion [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 56-59 | DOI: 10.5505/respircase.2017.24008

Urinothorax: Unusual Cause of Pleural Effusion

Muhammet Sayan1, Mahmut Tokur1, Hüseyin Arpağ2, Şevki Mustafa Demiröz3
1Department of Thoracic Surgery, Kahramanmaraş Sütçü Imam University, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Chest Diseases, Kahramanmaraş Sütçü Imam University, Kahramanmaraş, Turkey
3Division of Thoracic Surgery, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

Urinothorax is an extremely rare entity characterized by the presence of urine in the pleural space. It can occur as a complication of urological surgical procedures or post-renal obstructive conditions or abdominal trauma. Urinothorax patients often present with respiratory symptoms such as cough, shortness of breath, or chest pain. A 52-year-old woman was admitted to the emergency department with shortness of breath. Her medical history included nephrolithotomy 10 days ago. Chest X-ray and computed tomography revealed massive right pleural effusion. Thoracentesis was performed and the rate of pleural fluid/serum creatinine level was found to be higher (2.05). The patient was, then, operated with the diagnosis of urinothorax and tube thoracostomy and ureteral stent intervention procedures were performed. She was discharged in the postoperative fifth day.

Keywords: Nephrolithotomy, pleural effusion, urinothorax

Nadir bir Plevral Efüzyon Sebebi Olarak Ürinotoraks

Muhammet Sayan1, Mahmut Tokur1, Hüseyin Arpağ2, Şevki Mustafa Demiröz3
1Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Ankara

Ürinotoraks, plevral boşlukta idrar birikmesiyle ortaya çıkan çok nadir bir klinik tablodur. Bu durum ürolojik cerrahi girişimlerin bir komplikasyonu olarak, postrenal obstrüktif hastalıklara bağlı ya da abdominal travmalara bağlı olarak oluşabilir. Üri-notorakslı hastalar sıklıkla öksürük, nefes darlığı ya da göğüs ağrısı gibi solunumsal semptomlarla baş-vururlar. Elli iki yaşında kadın hasta nefes darlığı şikâyeti ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde 10 gün önce gerçekleştirilmiş böbrek taşı operasyonu mevcuttu. Akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisinde sağda masif plevral efüzyon saptandı. Torasentez yapıldı ve plevral sıvı/serum kreatin oranı birden büyük bulundu (2,05). Hasta ürinotoraks tanısıyla operasyona alındı ve sağdan üreterel stent takılması ve sağdan tüp torakostomi prosedürleri uygulandı. Hasta postoperatif beşinci gün taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Nefrolitotomi, plevral efüzyon, ürinotoraks

Tomography Slices of the Case
Muhammet Sayan, Mahmut Tokur, Hüseyin Arpağ, Şevki Mustafa Demiröz. Urinothorax: Unusual Cause of Pleural Effusion. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 56-59

Corresponding Author: Muhammet Sayan, Türkiye
LookUs & Online Makale