e-ISSN 2147-2475
Lateral Thoracic Lung Herniation: A Rare Condition [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(2): 67-70 | DOI: 10.5505/respircase.2019.27132

Lateral Thoracic Lung Herniation: A Rare Condition

Erkan Akar1, Miktat Arif Haberal1, Özlem Şengören Dikiş2
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Bursa Yuksek Ihtisas Training ad Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Pulmonary Diseases, Health Sciences Universi-ty, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

Lung herniation is described as the protrusion of lung tissue and pleura out of the thoracic cavity through an abnormal gap in the chest wall. We present a case with a rare lateral lung herniation. The patient was taken for urgent surgery and an anterolateral thoracotomy was carried out. Pursuant to rib and lung parenchyma repair, the herniation defect was closed without a prosthetic graft. The patient was discharged on the postoperative fifth day with full recovery. Although there is a lack of consensus on the timing of surgery, we are of the opinion that in blunt thorax trauma-induced symptomatic lung hernias, operating on the patient is appropriate as soon as a diagnosis is established should be advised.

Keywords: Lung herniation, chest wall, trauma, thoracotomy

Lateral Torasik Akciğer Herniasyonu: Nadir Bir Durum

Erkan Akar1, Miktat Arif Haberal1, Özlem Şengören Dikiş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bursa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa

Akciğer herniasyonu, göğüs duvarındaki anormal bir açıklıktan akciğer dokusu ve plevranın toraks kavitesi dışına çıkması olarak tanımlanır. Burada, nadir görülen lateral akciğer hernili bir olguyu sunduk. Hasta acil ameliyata alınarak anterolateral torakotomi yapıldı. Kaburga ve akciğer parankim tamirinin ardından prostetik greft kullanmadan herni defekti kapatıldı. Hasta postoperatif beşinci günde şifa ile taburcu edildi. Cerrahinin zamanlaması konusunda tam bir fikir birliği bulunmamasına rağmen, künt toraks travmasına bağlı gelişen semptomatik akciğer hernilerinde, tanı konulduğu anda ameliyat yapılmasının uygun olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer hernisi, göğüs duvarı, travma, torakotomi

Tomography Slices of the Case
Erkan Akar, Miktat Arif Haberal, Özlem Şengören Dikiş. Lateral Thoracic Lung Herniation: A Rare Condition. Respir Case Rep. 2019; 8(2): 67-70

Corresponding Author: Erkan Akar, Türkiye
LookUs & Online Makale