e-ISSN 2147-2475
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Abscess [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 89-92 | DOI: 10.5505/respircase.2016.28247

INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Abscess

Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Seçil Demir, Mehmet Ünlü
Department of Pulmonary Medicine, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

Septic pulmonary embolism is a disease which spreads of infectious microorganisms embedded in arterial fibrins. It usually causes multiple or bilateral nodular infiltrates and wedge-shaped cavity on bilateral lung parenchyma. A 68-year-old male patient admitted to our clinic with complaints of chest pain and fever. A few cavitary lesions and right-sided pleural effusion were identified on chest X-ray. Thoracic computed tomography revealed bilateral multiple cavitary lesions and pleural effusion in the right hemithorax. Based on his medical history, he received a non-specific antibiotic medi-cation for three days for tooth abscess approximately 20 days ago. Then, treatment was initiated with ceftriaxone and metronidazole. Rapid clinical improvement was observed. With these clinical and radiological findings, the diagnosis of septic pulmonary embolism was made. We present this case to highlight the importance of early diagnosis with detailed medical history and radiological findings of this rare disease with possible serious consequences.

Keywords: Septic Pulmonary Embolism, Tooth Abscess, Computed Tomography

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Diş Apsesine Sekonder Gelişen Septik Pulmoner Emboli Olgusu

Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Seçil Demir, Mehmet Ünlü
Afyon Kocatepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

Septik pulmoner embolide, primer enfeksiyon odağındaki fibrin içine yerleşmiş mikroorganizmaları içeren trombüs pulmoner arterlere yerleşmektedir. Her iki akciğer parankiminde genellikle multipl ve bilateral nodüler, kaviter veya kama şeklinde infiltrasyonlara yol açar. Altmış sekiz yaşında erkek hasta ateş ve göğüs ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Akciğer grafisinde sağ hemitoraksta plevral efüzyon ve birkaç adet kaviter lezyon görüldü. Toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral multipl kaviter lezyonlar ve sağ hemitoraksta plevral efüzyon izlendi. Hastanın ayrıntılı anamnezinde 20 gün önce diş apsesi nedeniyle üç gün antibiyotik tedavisi kullandığı öğrenildi. Kliniğimizde seftriak-son ve metronidazol tedavisi başlandı ve hızlı klinik iyileşme gözlendi. Hastaya bu klinik ve radyolojik bulguları ile septik pulmoner emboli tanısı konuldu. Septik pulmoner embolinin nadir ancak ciddi sonuçları olmasından dolayı, ayrıntılı anamnez ve radyolojik bulgular ile tanıya ulaşmanın kolaylığını vurgulamak amacı ile bu olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Septik Pulmoner Emboli, Diş Apsesi, Bilgisayarlı Tomografi

Tomography Slices of the Case
Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Seçil Demir, Mehmet Ünlü. INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Abscess. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 89-92

Corresponding Author: Muzaffer Sarıaydın, Türkiye
LookUs & Online Makale