e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Kimura Disease: Cervical, Supraclavicular and Mediastinal Lymphadenopathy Mimicking Lymphoma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(3): 104-107 | DOI: 10.5505/respircase.2020.31932

Kimura Disease: Cervical, Supraclavicular and Mediastinal Lymphadenopathy Mimicking Lymphoma

Cenk Balta1, Mustafa Kuzucuoğlu2, Eren Altun3
1Department of Thoracic Surgery, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
3Department of Pathology, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey

Kimura disease is rarely seen benign chronic inflammatory disease, the etiology of which is unknown. The diagnosis of the disease is challenging, and so histopathological sampling is necessary. Eosinophilia, increased serum immunoglobulin E levels and subcutaneous nodules in the head and neck are the classical triad indicators of the disease. Herein, we present the case of a 33-year-old man with multiple lymphadenopathies in the area of neck, supraclavicular and mediastinum. The patient was pre-diagnosed with lymphoma. After a supraclavicular lymph node excision, the diagnosis was re-evaluated as Kimura Disease.

Keywords: Kimura Disease, lymphoma, immunoglobulin E, Eosinophilia.

Kimura Hastalığı: Lenfomayı Taklit Eden Servikal, Supraklavikular ve Mediastinal Lenfadenopati

Cenk Balta1, Mustafa Kuzucuoğlu2, Eren Altun3
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2İzmir Katip Çelebi Universitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir

Kimura hastallığı nadir izlenen benign kronik inflamatuar bir hastalıktır ve etyolojisi belirsizdir. Tanı koymak oldukça zor ve tanıda doku örneklemesi gereklidir. Eozinofili, artmış serum immunoglobulin E değerleri ve baş ve boyunda subkutan nodüller klasik triadını oluşturmaktadır. Burada, servikal, supraklavikular ve mediastende multiple lenfadenopati ile başvuran 33 yaşında bir hastayı sunduk. Olgumuz lenfoma ön tanısıyla danışıldı. Supraklavikular lenf nodu eksizyonu sonrasında Kimura Hastalığı olarak tanı konuldu.

Anahtar Kelimeler: Kimura Hastalığı, lenfoma, İmmunoglobulin E, Eosinofili

Image Slices of the Case
Cenk Balta, Mustafa Kuzucuoğlu, Eren Altun. Kimura Disease: Cervical, Supraclavicular and Mediastinal Lymphadenopathy Mimicking Lymphoma. Respir Case Rep. 2020; 9(3): 104-107

Corresponding Author: Cenk Balta, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale