e-ISSN 2147-2475
Vertebral Hydatid Disease: White Cancer [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 103-106 | DOI: 10.5505/respircase.2017.38981

Vertebral Hydatid Disease: White Cancer

Mustafa Çalık1, Saniye Göknil Çalık2, Hıdır Esme1
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2KTO Karatay University Vocational School of Health Services, Konya, Turkey

Hydatid disease (HD), or echinococcosis, is a complex, chronic, neglected zoonotic disease caused by cestodes of the genus Echinococcus. The infection is found worldwide affects an estimated 1.2 million people. Vertebral involvement is rare, affecting less than 1% of all HD patients, even in endemic regions. Diagnosis and treatment of osseous HD is quite challenging; it is also called “white cancer.” Despite surgical and medical treatment, recurrence ratio for HD is 40% to 100% within average of 30 months. Challenges arising from anatomical and physiological features in cycle of treatment and recurrence can be frustrating for clinicians. New methods, particularly medications that can better penetrate the central nervous system, are needed to prevent recurrence. Presently described is a case of vertebral HD penetrating the spinal canal.

Keywords: Unusual Localization, Vertebra, Spine, Bone, Hydatid Cyst

Vertebral Kist Hidatik: Beyaz Kanser

Mustafa Çalık1, Saniye Göknil Çalık2, Hıdır Esme1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Konya, Türkiye

Kist hidatik (KH), dünya çapında tahminen 1,2 milyon insanı etkileyen sestod Echinococcus granulosus'un neden olduğu kronik, kompleks ve ihmal edilen zoonotik bir enfeksiyondur. Vertebral tutulum endemik bölgelerde bile tüm KH hastaların %1’den daha azını etkileyen nadir bir durumdur. Tanı ve tedavisi oldukça zordur. Bu nedenle “Beyaz kanser” olarak adlandırılmıştır. Bütün cerrahi ve medikal tedavilere rağmen rekürrens oranı %40–100 arasında ve ortalama süreside 30 aydır. Bölgenin anatomik ve fizyolojik özelliklerinden kaynaklanan güçlüklerde eklenince hastaların tedavileri daha da zorlaşmaktadır. Klinisyen tedavi ve hastalık arasında kısır bir döngünün içine girmektedir. Hem cerrahi hem de medikal açıdan rekürrensi engelleyecek; kısır döngüyü kıracak yeni yöntemler ve özellikle santral sinir sistemine daha iyi penetre olan ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Burada spinal kanala uzanım gösteren Vertebral KH olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Olağandışı Lokalizasyonu, Vertebra, Omurga, Kemik, Hidatik Kist

Tomography Slices of the Case
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Hıdır Esme. Vertebral Hydatid Disease: White Cancer. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 103-106

Corresponding Author: Saniye Göknil Çalık, Türkiye
LookUs & Online Makale