e-ISSN 2147-2475
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case Report of Thyroid Cancer who Followed an Asthma Diagnosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 25-29 | DOI: 10.5505/respircase.2016.48278

INTERACTIVE CASE REPORT: A Case Report of Thyroid Cancer who Followed an Asthma Diagnosis

Sinem Nedime Sökücü1, Cengiz Özdemir1, Seda Tural Önür1, Levent Karasulu1, Levent Dalar2
1Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pulmonary Medicine, İstanbul Bilim University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Many patients with airway stenosis are misdiagnosed for a long period. The reason for the airway obstruction in these patient can be due to benign pathology as well as secondary malignant disease. If not recognized early, it can reach life-threatening dimensions. A 50-year-old female patient was admitted with a five-year following the diagnosis of asthma with progressive shortness of breath. Bronchoscopic evaluation revealed a smooth surface structure with rich vascularity 2 cm distal to the vocal cords sitting with a large base of over the right anterolateral wall and obstructing the lumen by 90%. Core out was applied following diode laser photocoagulation of the proximal mass and afterwards a 16x14x16 stenotic stent was positioned. The tracheal biopsy pathology was established a thyroid carcinoma. The distally migrated stent was removed with scheduled surgery. The patient’s thyroidectomy pathology identified a papillary thyroid carcinoma. Following thyroidectomy, the patient was observed without any complication. It is important to underwent differential diagnosis with advanced techniques in patients without clinical relief, despite prolonged bronchodilator treatment for obstructive airway disease.

Keywords: Malignant airway obstruction, airway stending, thyroid cancer.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Astım Tanısı ile Takip Edilen Tiroid Kanser Olgusu

Sinem Nedime Sökücü1, Cengiz Özdemir1, Seda Tural Önür1, Levent Karasulu1, Levent Dalar2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Havayolu darlığı olan birçok hasta uzun süre yanlış tanılarla takip edilmektedir. Bu hastalarda havayolu darlığının nedeni benign patolojilere bağlı olabileceği gibi malign hastalıklara sekonder de olabilir ve erken fark edilmezse hayatı tehdit eden boyutlara ulaşabilir. Beş senedir astım tanısı ile takip edilen 50 yaşında bayan hasta, progresif nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Bronkoskopik değerlendirmesinde, vokal kordlardan 2 cm sonra sağ anterolateral duvara geniş taban ile oturan üzeri düzgün yüzeyli vasküler yapıdan zengin kitle ile lümenin %90 oranında obstrükte olduğu izlendi. Trakea proksimalindeki kitleye diyot lazer ile fotokoagulasyonun ardından core out uygulandı ve 16x14x16 stenotik silikon stent yerleştirildi. Hastanın trakeal biyopsi patoloji sonucu tiroid karsinomu olarak raporlandı. Cerrahi operasyon planlanan hastada distale migre olan stent çıkartıldı. Hastaya, tiroidektomi sonucu papiller tiroid karsinom tanısı kondu. Tiroidektomi sonrası komplikasyonsuz takibe alındı. Uzun süre obstrüktif havayolu hastalığı nedeniyle bronkodilatör tedavi almasına rağmen klinik rahatlaması olmayan hastalarda ileri tetkiklerle ayırıcı tanıya gidilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Malign havayolu tıkanıklığı, havayolu stent uygulaması, tiroid kanser.

Tomography Slices of the Case
Sinem Nedime Sökücü, Cengiz Özdemir, Seda Tural Önür, Levent Karasulu, Levent Dalar. INTERACTIVE CASE REPORT: A Case Report of Thyroid Cancer who Followed an Asthma Diagnosis. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 25-29

Corresponding Author: Seda Tural Önür, Türkiye
LookUs & Online Makale