e-ISSN 2147-2475
A case of cavitary lung tuberculosis admitted with loss of hearing [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 173-176 | DOI: 10.5505/respircase.2014.57441

A case of cavitary lung tuberculosis admitted with loss of hearing

Savaş Gegin1, Deniz Çelik1, Gülay Dede2, Mesut Subak3
1GaziOsmanPasa university faculty of medicine departments of chest diseases
2Clinical Microbiology and Infection Tatvan Hospital
3İzmir Dr. Suat Seren chest diseases and surgery training and research hospital

Tuberculosis is an infectious disease that is frequently seen in developing countries. The disease has the potential to involve all systems and organs: however, it usually causes lung infection. Upper respiratory tract involvement is a rare form of the disease and occurs in approximately 1.8% of all tuberculosis cases. Hearing loss is not a common symptom in tuberculosis infections. Middle ear, nasopharynx, and larynx involvement is related to this symptom. A 24-year-old male patient was admitted to otolaryngology clinic with symptoms of hoarseness and loss of hearing. A biopsy of the nasopharynx revealed granulomatous inflammation and the patient was referred to our clinic. The chest x-ray revealed cavitary lesions. Upon further examination, the patient was diagnosed with lung and nasopharyngeal tuberculosis and treated. After the treatment, all symptoms and radiological findings significantly improved. The current cavitary lung tuberculosis case is presented due to the nature of rare symptoms, including loss of hearing caused by nasopharyngeal tuberculosis.

Keywords: Lung tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis, loss of hearing, nasopharynx tuberculosis

İşitme kaybı ile başvuran kaviter akciğer tüberkülozu olgusu

Savaş Gegin1, Deniz Çelik1, Gülay Dede2, Mesut Subak3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ad
2Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Tatvan Devlet Hastanesi
3İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tüberküloz özellikle gelişmekte olan ülkelerde sık görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Tüm sistem ve organları tutabilmekle beraber en sık akciğer enfeksiyonuna neden olmaktadır. Nadirde olsa üst solunum yolu tutulumu da görülmektedir. Bu oran tüberkülozlu olguların yaklaşık %1,8’i kadardır. İşitme kaybı tüberküloz enfeksiyonunda nadir görülen semptomlardan biridir. Orta kulak, nazofarinks ve larinks tutulumu bu semptomla ilişkilidir. Yirmi dört yaşında ses kısıklığı ve işitme kaybı şikayeti ile Kulak Burun Boğaz polikinliğine başvuran olguda yapılan nazofarinks biyopsisinde granülomatöz inflamasyon saptanması sonucu göğüs hastalıklarına refere edilmiş hastada akciğerde kaviter lezyonlar saptanmıştır. Hastaya yapılan ileri inceleme sonucu akciğer ve nazofarinks tüberkülozu tanısı konarak tedavi başlanmış ve tedavi sonunda akciğer grafisinde ve işitme kaybı başta olmak üzere diğer semptomlarda belirgin yanıt izlenmiştir. Bu yazıda nadir bir başvuru semptomu olan nazofaringeal tüberküloza bağlı işitme kaybı ile başvuran kaviter akciğer tüberkülozu olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, ektrapulmoner tüberküloz, işitme kaybı, nazofarinks tüberkülozu

Savaş Gegin, Deniz Çelik, Gülay Dede, Mesut Subak. A case of cavitary lung tuberculosis admitted with loss of hearing. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 173-176

Corresponding Author: Savaş Gegin, Türkiye
LookUs & Online Makale