e-ISSN 2147-2475
The Diagnostic Facility of Tc-99m DTPA Clearance Method in the Long Term Follow-up of Improvement of Amiodarone-Induced Lung Damage [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(1): 31-34 | DOI: 10.5505/respircase.2019.59251

The Diagnostic Facility of Tc-99m DTPA Clearance Method in the Long Term Follow-up of Improvement of Amiodarone-Induced Lung Damage

Zehra Pınar Koç1, Pelin Özcan Kara1, Mukadder Çalıkoğlu2
1Department of Nuclear Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department of Respiratory Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey

Amiodarone-induced lung damage (AILD) is a well-defined and important side effect of this drug which is challenging to diagnose with the classic morphological imaging methods. Although amiodarone is an efficient antiarrhythmic agent, there can be severe side effects, including lung damage. Previous observations have demonstrated that the technetium-labeled diethylenetriamine pentaacetate (Tc-99m DTPA) clearance method is an accurate imaging modality in AILD. A 58-year-old male patient who used amiodarone as an antiarrhythmic agent presented with severe dyspnea but conventional computed tomography imaging revealed nothing diagnostic. Tc-99m DTPA clearance imaging was performed for the diagnosis and long-term follow-up of AILD after cessation of treatment. This case report describes the presence of AILD and long-term follow-up results of improvement using the Tc-99m DTPA clearance method.

Keywords: amiodarone, lung, toxicity, DTPA, clearance.

Tc-99m DTPA Klirens Yönteminin Amiodaron'un İndüklediği Akciğer Hasarının Uzun Dönem Takibinde Tanısal Gücü

Zehra Pınar Koç1, Pelin Özcan Kara1, Mukadder Çalıkoğlu2
1Mersin Universitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
2Mersin Universitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Amiodaronun tetiklediği akciğer hasarı (ATAH) bu ilacın doz kısıtlayıcı önemli bir yan etkisi olup tanısı klasik morfolojik yöntemlerle zordur. Amiodaron önemli bir antiaritmik ilaç olsa da ciddi yan etkileri olup bunlardan birisi de akciğer hasarıdır. Daha önceki gözlemler, Tc-99m DTPA klirensi hesaplanmasının bu akciğer hasarını göstermede doğru bir yöntem olduğunu göstermiştir. Elli sekiz yaşında erkek hasta, antiaritmik ilaç olarak amiodaron kullanmaktaydı. Hasta dispne yakınması ile geldi ancak konvansiyonel BT sonucu tanısal bir bulgu vermedi. ATAH tanısı ve ilacın kesilmesinden sonra uzun dönem takibinde Tc-99m DTPA görüntüleme yöntemi kullanıldı. Bu olgu sunumu, Tc-99m DTPA klirensinin ATAH tanısı ve uzun dönem tedavi takibinde yeterli bir metod olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: amiodaron, akciğer, toksisite, DTPA, klirens.

Zehra Pınar Koç, Pelin Özcan Kara, Mukadder Çalıkoğlu. The Diagnostic Facility of Tc-99m DTPA Clearance Method in the Long Term Follow-up of Improvement of Amiodarone-Induced Lung Damage. Respir Case Rep. 2019; 8(1): 31-34

Corresponding Author: Zehra Pınar Koç, Türkiye
LookUs & Online Makale