e-ISSN 2147-2475
A case of ARDS due to Legionella Pneumonia treated with ECMO [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 134-137 | DOI: 10.5505/respircase.2014.60252

A case of ARDS due to Legionella Pneumonia treated with ECMO

Özlem Ediboğlu, Sami Cenk Kıraklı, Dursun Tatar, Fatma Fevziye Tuksavul
Izmir,dr.suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is characterized by hypoxemic respiratory failure and bilateral radiographic infiltration. A 38-year-old female was admitted to the emergency room with coughing, sore throat, fever, and dyspnea for the last three days. The physical examination revealed that the patient had dyspnea, tachypnea, tachycardia, and crackles were heard on auscultation. The patient’s hemogram was normal, C-reactive protein was 30mg/dL, and procalcitonin was 19.8ng/mL. The patient had signs of hypoxemic respiratory failure in the arterial blood gas analysis. The chest x-ray showed bilateral alveolar opacities consistent with ARDS. The legionella antibody was positive in the urine sample. The patient was intubated due to unresponsiveness to non-invasive ventilation. Afterwards, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) was performed for six days. The patient was extubated on the seventh day. The case is presented because due to the novel use of ECMO for ARDS in our center.

Keywords: ARDS, extracorporeal membranous oxygenation, Legionella pneumonia

ECMO İle Tedavi Edilen Lejyonella Pnömonisine Bağlı ARDS Olgusu

Özlem Ediboğlu, Sami Cenk Kıraklı, Dursun Tatar, Fatma Fevziye Tuksavul
Dr.suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,izmir

Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS), bilateral radyolojik infiltrasyon ve hipoksemik solunum yetmezliği ile karakterizedir. Otuz sekiz yaşında ev hanımı,öksürük, boğaz ağrısı, ateş ve son 3 gündür nefes darlığı ile acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde hasta dispneik, takipneik, taşikardik olup dinlemekle bilateral inspiryum sonunda raller mevcuttu. Laboratuar incelemesinde hemogram normal, C-Reaktif Protein: 30 mg/dL, Prokalsitonin: 19,8 ng/mL, arter kan gazı analizinde hipoksik solunum yetmezliği mevcuttu. Toraks radyografisinde ARDS ile uyumlu bilateral alveoler opasite izlendi. İdrar legionella antijeni pozitif saptandı. Noninvazif ventilasyona yanıt alınmayan hasta entübe edildi. Ardından hastaya 6 gün süreyle ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyon) tedavisi uygulandı. Yedinci günde ekstübe edildi. ARDS tedavisinde kliniğimizde ECMO tedavisinin ilk kez kullanılması sebebiyle bu olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ASSS, ekstrakorporeal membranöz oksijenasyon, Lejyonella pnömonisi

Özlem Ediboğlu, Sami Cenk Kıraklı, Dursun Tatar, Fatma Fevziye Tuksavul. A case of ARDS due to Legionella Pneumonia treated with ECMO. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 134-137

Corresponding Author: Özlem Ediboğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale