e-ISSN 2147-2475
Incidental Diagnosis of Partial Anomalous Pulmonary Venous Return: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(2): 87-90 | DOI: 10.5505/respircase.2020.62687

Incidental Diagnosis of Partial Anomalous Pulmonary Venous Return: A Case Report

Ahmet Emre Hatır1, Büşra Özyalvaç2, Sevgi Pekcan2, Necdet Poyraz3
1Department of Family Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
2Department of Pediatrics, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
3Department of Radiology, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Partial anomalous pulmonary venous return is a rare congenital cardiac defect characterized by a flow of blood from a few of the pulmonary veins returning to the right atrium rather than the left atrium. Diagnosis of this anomaly can be quite difficult. The condition is usually diagnosed with echocardiography, and magnetic resonance imaging may also be useful. The clinical manifestation and progression of the disease varies depending on the amount of intra-cardiac shunt. Signs or symptoms may include dyspnea, coughing and fatigue. This defect usually causes no negative symptoms and the child can develop normally. This research presents the case on an 8-year-old female patient who complained of coughing and whose abnormal findings on a chest X-ray led to a further investigation. The patient was diagnosed with partial anomalous pulmonary venous return. Diagnosis of this anomaly at an early stage can lead to the patient gaining an awareness of the disease and being able to deal with any complications that arise in the adolescent period.

Keywords: Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi, Atriyal septal defektler, Manyetik Rezonans Görüntüleme

Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisinin Tesadüfi Tanısı: Olgu Sunumu

Ahmet Emre Hatır1, Büşra Özyalvaç2, Sevgi Pekcan2, Necdet Poyraz3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş, pulmoner venlerin bir kaçının sol atriyum yerine sağ atriyuma geri dönmesi ile karakterize nadir görülen konjenital bir kardiyak defekttir. Bu anomalinin tanısını koymak oldukça zordur. Bu durum genellikle ekokardiyografi ile teşhis edilir, ayrıca manyetik rezonans görüntüsü de yararlı olabilir. Hastalığın klinik belirtisi ve seyri, intrakardiyak şantın miktarına bağlı olarak değişir. Belirti veya semptomlar; dispne, halsizlik ve öksürüğü içerebilir. Bu anomali genellikle ciddi semptomlara neden olmaz ve çocuk normal olarak büyür ve gelişir. Bu çalışmada akciğer grafisinde anormal bulguları olan ve öksürük şikayeti olan sekiz yaşında bir kız hasta sunulmuş ve ileri araştırma sonucunda parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş tanısı konulmuştur. Bu hastalığın tanısının erken konulması, hastanın bu anomaliye olan farkındalığını artırarak ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ile baş etmesine olanak tanır.

Anahtar Kelimeler: Partial anomalous pulmonary venous connection, Atrial septal defects, Magnetic Resonance Imaging

Ahmet Emre Hatır, Büşra Özyalvaç, Sevgi Pekcan, Necdet Poyraz. Incidental Diagnosis of Partial Anomalous Pulmonary Venous Return: A Case Report. Respir Case Rep. 2020; 9(2): 87-90

Corresponding Author: Ahmet Emre Hatır, Türkiye
LookUs & Online Makale