e-ISSN 2147-2475
Sarcoidosis Imitating Sjögren's Syndrome or the Association of Sarcoidosis - Sjögren's Syndrome [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 34-37 | DOI: 10.5505/respircase.2016.64325

Sarcoidosis Imitating Sjögren's Syndrome or the Association of Sarcoidosis - Sjögren's Syndrome

Özlem Erçen Diken1, Aydın Çiledağ2, Çetin Atasoy3, Özlem Özdemir Kumbasar2
1Department of Chest Diseases, Hitit University, Faculty of Medicine, Çorum, Turkey
2Department of Chest Diseases, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Radiology, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Sarcoidosis and Sjögren’s syndrome are chronic multi-systemic diseases. The association of these two diseases was reported only in 1% of patients with Sjögren’s syndrome. We present this rare case in order to draw the attention to the prognostic importance of this difference. A 62-year-old female patient presented to our hospital with the complaints of dyspnea and a dry cough. Dry eye and dry mouth were present. Laboratory analyses revealed serum anti SS-A (Ro) (+++) antibody positivity. Chest computerized tomography revealed lymphadenopathy and reticular-micronodular appearance evident. Transbronchial needle aspiration guided with endobronchial ultrasound was conducted through 10R and 7 lymph nodes. Pathology was compatible with sarcoidosis. Pulmonary function test revealed 40% carbon monoxide diffusion capacity. It is of prognostic importance to distinguish sarcoidosis imitating Sjögren’s syndrome from the association of sarcoidosis- Sjögren’s syndrome, since sarcoidosis mostly limits itself and recover by itself without any functional restrictions, but the pulmonary involvement of Sjögren’s syndrome causes permanent defects.

Keywords: Sarcoidosis, sarcoidosis- Sjögren syndrome association, Sjögren’s syndrome.

Sjögren Sendromunu Taklit Eden Sarkoidoz veya Sarkoidoz-Sjögren Sendromu Birlikteliği

Özlem Erçen Diken1, Aydın Çiledağ2, Çetin Atasoy3, Özlem Özdemir Kumbasar2
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çorum
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Sarkoidoz ve Sjögren sendromu kronik multisistemik hastalıklardır. Bu iki hastalığın birlikteliği sadece Sjögren sendromlu hastaların %1’inde bildirilmiştir. Sarkoidoz ve Sjögren sendromu birlikteliği olan bu olguyu nadir görülmesi ve bu ayrımın prognostik öneme sahip olduğuna dikkat çekmek için bildiriyoruz. Altmış iki yaşında kadın hasta, nefes darlığı ve kuru öksürük şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Göz ve ağızda kuruma mevcuttu. Laboratuvar incelemesinde serum anti SS-A (Ro) (+++) antikoru pozitifliği gösterildi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde lenfadenopati ve retiküler- mikronodüler görünüm saptandı. Lenf bezlerinden 10R ve 7 nolu istasyondan endobronşiyal ultrason eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu yapıldı. Patoloji sarkoidoz ile uyumlu bulundu. Karbonmonoksit difüzyon kapasitesi %40 olarak saptandı. Sjögren sendromunu taklit eden sarkoidozu, sarkoidoz- sjögren sendromu birlikteliğinden ayırt etmek prognostik öneme sahiptir, çünkü sarkoidoz çoğunlukla kendini sınırlayıp, fonksiyonel kısıtlama olmaksızın kendiliğinden iyileşebilirken, Sjögren sendromunun pulmoner tutulumu kalıcı defektlere yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, sarkoidoz-sjögren sendromu ilişkisi, Sjögren sendromu

Özlem Erçen Diken, Aydın Çiledağ, Çetin Atasoy, Özlem Özdemir Kumbasar. Sarcoidosis Imitating Sjögren's Syndrome or the Association of Sarcoidosis - Sjögren's Syndrome. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 34-37

Corresponding Author: Özlem Erçen Diken, Türkiye
LookUs & Online Makale