e-ISSN 2147-2475
Septic Pulmonary Embolism [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(3): 153-156 | DOI: 10.5505/respircase.2017.64872

Septic Pulmonary Embolism

Gülistan Karadeniz1, Gülru Polat1, Fatma Üçsular1, Görkem Vayısoğlu1, Enver Yalnız1, Sibel Doruk2
1Departmen of Chest Diseases, Dr. Suat Seren Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Departmen of Chest Diseases, Ata Sağlık Private Hospital, İzmir, Turkey

Septic pulmonary embolism is an infectious disease of the lung that occurs when a thrombus containing microorganisms from any source of infection in the body is mobilized and causes infarction of the pulmonary arteries. It is characterized by nonspecific symptoms, such as fever, cough, chest pain, and bilateral infiltrates in the lungs. Morbidity and mortality are high, and the most important point in the prognosis is to start wide spectrum antibiotic treatment in the early period. When there is a primary infectious focus, fever with bilateral peripheral multiple nodules, and cavitary infiltrates in the lungs, septic pulmonary embolism should be considered. Malignancies, especially hematogenous metastases, bacterial-fungal parasitic infections, vasculitis, and rheumatic diseases should be considered in the differential diagnosis. In this article, a rare case of septic pulmonary embolism in a patient who had rectal cancer and a persistent catheter is presented in the context of the literature.

Keywords: bilateral noduls, pulmonary embolism, septic pulmonary embolism

Septik Akciğer Embolisi

Gülistan Karadeniz1, Gülru Polat1, Fatma Üçsular1, Görkem Vayısoğlu1, Enver Yalnız1, Sibel Doruk2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Özel Ata Sağlık Hastanesi, Göğüs Hastalıkları,İzmir

Septik akciğer embolisi, vücuttaki herhangi bir enfeksiyon kaynağından köken alan mikroorganizma içeren trombüsün pulmoner arterlerde oluşturduğu enfakt sonucu akciğerin enfektif hastalığıdır. Ateş yüksekliği, öksürük ve göğüs ağrısı gibi nonspesifik semptomlar ve akciğerlerde bilateral infiltrasyonlar ile karakterizedir. Morbidite ve mortalitesi yüksek olup prognozda en önemli nokta, düşünmek ve erken dönemde geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlamaktır. Birincil enfeksiyon odağı ve ateş yüksekliği ile birlikte akciğerlerde bilateral periferik multipl nodüler, kaviter infiltrasyonlar görüldüğünde septik akciğer embolisi akla getirilmelidir. Hematojen metastazlar başta olmak üzere maligniteler, bakteri-mantar-paraziter enfeksiyonlar, vaskülitler ve romatizmal hastalıklar ayırıcı tanıda düşünülmesi gerekir. Bu makalede kalıcı kateteri olan rektum kanserli bir septik akciğer emboli olgusu nadir görülmesi nedeniyle literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: bilateral nodüller, pulmoner emboli, septik akciğer embolisi

Tomography Slices of the Case
Gülistan Karadeniz, Gülru Polat, Fatma Üçsular, Görkem Vayısoğlu, Enver Yalnız, Sibel Doruk. Septic Pulmonary Embolism. Respir Case Rep. 2017; 6(3): 153-156

Corresponding Author: Gülistan Karadeniz, Türkiye
LookUs & Online Makale