e-ISSN 2147-2475
A Rare Cause of Acute Respiratory Failure: Myasthenic Crisis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 47-49 | DOI: 10.5505/respircase.2018.65902

A Rare Cause of Acute Respiratory Failure: Myasthenic Crisis

Mehmet Erdem Çakmak1, Samet Er2, Derya Ademoğlu1, Hayriye Cankar Dal1, Sema Sarı1, Büşra Tezcan1, Dilek Kazancı1, Sema Turan1
1Department of Intensive Care, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Anaesthesiology And Reanimation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Myasthenia gravis is a muscle disorder characterized by weakness and rapid fatigue in the skeletal muscles. Myasthenic crisis can develop for various reasons. In this case report, a patient with respiratory distress and a myasthenic crisis who required urgent hospital admission and intensive care unit is described. He had a history of diabetes mellitus, hypertension, coronary artery bypass graft surgery, and a thymectomy due to myasthenia gravis. The patient required mechanical ventilator support in the intensive care unit as a result of acute respiratory failure due to myasthenic crisis. Pyridostigmine 120 mg 3x1 and 1 mg/kg/day prednisolone were administered. Intravenous immunoglobulin was given at a dose of 2 g/kg for 5 days. The patient was removed from the mechanical ventilator on the third day of the intensive care admission. This case is presented as myasthenic crisis as a rare cause of acute respiratory failure.

Keywords: Acute respiratory failure, myastenia gravis, myasthenic crisis

Akut Solunum Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Myastenik Kriz

Mehmet Erdem Çakmak1, Samet Er2, Derya Ademoğlu1, Hayriye Cankar Dal1, Sema Sarı1, Büşra Tezcan1, Dilek Kazancı1, Sema Turan1
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

Miyastenia gravis, iskelet kaslarında güçsüzlük ve çabuk yorulma ile karakterize bir kas hastalığıdır. Miyastenik hastalarda çeşitli nedenlerle miyastenik kriz gelişebilir. Bu olgu sunumunda solunum sıkıntısı ile acil servise başvuran ve yoğun bakım yatışı gerektiren miyastenik krizli bir hasta ele alınmıştır. Özgeçmişinde, diabestes mellitus, hipertansiyon, koroner arter bypass grefti operasyonu ve miyastenia gravis nedeniyle timektomi öyküsü vardı. Hasta yoğun bakımda mekanik ventilatör desteğinde izleme alındı. Hastada myastenik krize bağlı akut solunum yetmezliği düşünüldü. Pridostigmin 120 mg 3x1 olarak ve 1 mg/kg/gün prednizolon başlandı. İntravenöz immün globülin (IVIG) 2 gr/kg dozunda 5 gün süreyle verilmesi planlandı. Yoğun bakım yatışının 3. gününde mekanik ventilatörden ayrıldı. Akut solunum yetmezliğinin nadir bir nedeni olarak miyastenik krizli bu olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yetmezliği, miyastenia gravis, miyastenik kriz

Mehmet Erdem Çakmak, Samet Er, Derya Ademoğlu, Hayriye Cankar Dal, Sema Sarı, Büşra Tezcan, Dilek Kazancı, Sema Turan. A Rare Cause of Acute Respiratory Failure: Myasthenic Crisis. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 47-49

Corresponding Author: Mehmet Erdem Çakmak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale