e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
INTERACTIVE CASE REPORT: Acute Sarcoidosis Case Presenting with Arthritis: Lofgren's Syndrome [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 19-23 | DOI: 10.5505/respircase.2015.66588

INTERACTIVE CASE REPORT: Acute Sarcoidosis Case Presenting with Arthritis: Lofgren's Syndrome

Gülistan Karadeniz1, Özlem İnce2, Dilek Gündüz2, Zehra Yaşar3, Melike Demir4
1Department of Chest Disease, Şifa University, İzmir, Turkey
2Department of Radiology, Sifa University, İzmir, Turkey
3Department of Chest Disease, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
4Department of Chest Disease, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

Sarcoidosis is a multisystem disease that is characterized by non-caseating granulomatous reaction with unknown etiology. Lofgren's syndrome is an acute form of sarcoidosis, characterized by fever, arthralgia and/or arthritis, erythema nodosum, and bilateral hilar lymphadenopathy. Although lung symptoms are clinically dominant, there are an increasing number of cases with dominant rheumatologic symptoms. Herein, we reported a female patient who was diagnosed as Lofgren's syndrome presenting with bilateral ankle arthritis.

Keywords: Lofgren’s syndrome, acute sarcoidosis, arthritis.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Artirit ile Başlayan Akut Sarkoidoz Olgusu: Löfgren Sendromu

Gülistan Karadeniz1, Özlem İnce2, Dilek Gündüz2, Zehra Yaşar3, Melike Demir4
1Şifa Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Şifa Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu
4Dicle Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen, dokularda nonkazeifiye granülomatöz reaksiyon ile karakterize multisistemik bir hastalıktır. Löfgren sendromu ise ateş, artrit ve/veya artralji, eritema nodozum ve bilateral hiler lenfadenopati ile karakterize akut sarkoidoz tablosudur. Klinik olarak akciğer bulguları tabloya hakim olsa da giderek artan sıklıkta romatolojik bulguların ön planda olduğu sarkoidoz olguları bildirilmektedir. Bu yazıda bilateral ayak bileklerinde artrit ile başlayan Löfgren Sendromu tanısı konan bir bayan olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Löfgren sendromu, akut sarkoidoz, artrit.

Image Slices of the Case

Gülistan Karadeniz, Özlem İnce, Dilek Gündüz, Zehra Yaşar, Melike Demir. INTERACTIVE CASE REPORT: Acute Sarcoidosis Case Presenting with Arthritis: Lofgren's Syndrome. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 19-23

Corresponding Author: Gülistan Karadeniz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale