e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search




Endobronchial Metastasis from an Osteosarcoma Case [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 34-37 | DOI: 10.5505/respircase.2015.70299

Endobronchial Metastasis from an Osteosarcoma Case

Abdulsamet Sandal, Deniz Köksal, Funda Aksu, Emin Maden
Department of Pulmonology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Pulmonary metastases from extrathoracic malignan-cies are common and frequently seen as parenchy-mal nodules and pleural involvement. Endobronchial metastases are rare. We present a 34-year-old male who was diagnosed with right humerus osteosarcoma 10 months ago. Although the primary tumor had been controlled with surgical resection following preoperative chemotherapy and postoperative adjuvant chemotherapy, he had hemoptysis. He was admitted to another center two weeks ago with progressive dyspnea and episodes of hemoptysis within six weeks. Rigid bronchoscopy was performed for left lung atelectasis and tumor obstructing distal part of left main bronchus was removed. The pathological evaluation revealed osteosarcoma metastasis. In our clinic, we performed a thorax computerized tomography showing multiple metastases, the largest located in the apical segment of the lower left lobe. A tumoral lesion nearly obstructing the lower left lobe bronchus was seen during fiberoptic bronchoscopy. The tumor was inappropriate for endobronchial treatment and palliative external radiotherapy was planned.

Keywords: Osteosarcoma, endobronchial, metastasis.

Endobronşiyal Metastaz Yapan Osteosarkom Olgusu

Abdulsamet Sandal, Deniz Köksal, Funda Aksu, Emin Maden
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Akciğerler, ekstratorasik malignitelerin sık metastaz yaptığı organlardır. Metastazlar sıklıkla parankimal nodüller veya plevra tutulumu şeklinde olup endobronşiyal metastazlar nadirdir. Bu makalede görece olarak daha nadir görülen endobronşiyal metastaz yapan osteosarkom olgusundan bahsedilecektir. Otuz dört yaşındaki erkek olgu, 10 ay önce sağ humerustaki kitleden yapılan biyopsiyle osteosarkom tanısı almıştı. Neoadjuvan kemoterapi sonrasında opere edilen ve adjuvan kemoterapi alan hastanın kol bölgesindeki tümörü kontrol altındaydı. Başvurusundan iki hafta önce başka bir merkeze 6 haftadır artan nefes darlığı ve hemoptizi yakınmalarıyla başvurmuş, sol akciğerinde total atelektazi saptanmıştı. Sol ana bronş distalinde lümeni tam tıkayan endobronşiyal lezyon rijid bronkoskop ile çıkarılmış, patolojik incelemesi osteosarkom metastazı olarak değerlendirilmişti. Devam eden hemoptizi yakınmasıyla kliniğimize başvuran hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde büyüğü sol alt lob superior segmentte olan, çok sayıda metastatik kitle ve nodüller saptandı. Fiberoptik bronkoskopik incelemede sol alt lob bronşu girişini tama yakın tıkayan tümöral lezyon izlendi. Endobronşiyal tedaviye uygun bulunmayan hastaya palyatif amaçlı eksternal radyoterapi planlandı.

Anahtar Kelimeler: Osteosarkom, endobronşiyal, metastaz.

Abdulsamet Sandal, Deniz Köksal, Funda Aksu, Emin Maden. Endobronchial Metastasis from an Osteosarcoma Case. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 34-37

Corresponding Author: Abdulsamet Sandal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale