e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
A Case of Pulmonary Capillary Hemangiomatosis in a Worker with Exposure to Foundry Dust and VOCs [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(3): 108-111 | DOI: 10.5505/respircase.2020.70894

A Case of Pulmonary Capillary Hemangiomatosis in a Worker with Exposure to Foundry Dust and VOCs

Ayse Coskun Beyan1, Arif Cimrin1, Duygu Gürel2
1Dokuz Eylul University, Occupational Medicine Department, İzmir
2Dokuz Eylul University, Pathology Department, İzmir

Pulmonary capillary hemangiomatosis (PCH) is a rare and progressive vascular disease of the lung that causes pulmonary hypertension, as they frequently overlap. The occupational risk factor associated with PCH is rarely discussed. In the present report, three of the eight patients admitted from the same company had similar radiological findings, and one agreed to undergo a biopsy. A 40-year-old male who was working as a foundry worker with no symptoms underwent CT, which showed moderate peribronchial thickening in both lungs and a mosaic perfusion pattern in the lower zones. There was no evidence of right heart failure. A microscopic examination of the lung by thoracoscopic resection showed capillary-like vascular proliferation in the alveolar septa. As there were workers with similar radiological findings from the same company he was diagnosed with occupational PCH. The etiology of PCH remains unknown. Occupational exposure should be kept in mind if a disease does not meet the classic epidemiological characteristics.

Keywords: Foundry, Occupational disease, foundry dust, VOC

Döküm Dumanına ve Uçucu Organik Bileşiklere Maruz Kalım ile İlişkili Olabilecek Pulmoner Kapiller Hemanjiomatozis Olgusu

Ayse Coskun Beyan1, Arif Cimrin1, Duygu Gürel2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Pulmoner kapiller hemanjiomatozis (PKH) nadir görülen, ilerleyici ve çoğunlukla pulmoner hipertansiyon ile birlikte bulunan akciğerlerin vasküler bir hastalığıdır. Hastalıkla ilişkili mesleksel risk faktörleri ile ilgili araştırma azdır. Aynı işletmeden başvuran 8 olgunun 3 ‘ünde benzer radyolojik bulgulara rastlandı, olguların yalnızca bir tanesi akciğer biopsisini kabul etti. Kırk yaşında erkek olgunun herhangi bir yakınması yoktu. Bilgisayarlı tomografide her iki akciğerde orta derecede peribronşiyal kalınlaşma ve alt bölgelerde mozaik perfüzyon paterni izlendi. Kardiyak değerlendirmede sağ kalp yetmezliği saptanmadı. Akciğer biopsisinde alveolar septada kapiller benzeri vasküler proliferasyon görünümü izlendi. Aynı işletmeden benzer 3 radyolojik bulgu olması ve literatür bulguları eşliğinde mesleksel maruz kalım ile ilişkili PKH olgusu olabileceği düşünüldü. PKH etiyolojisi halen bilinmeyen bir hastalıktır. Mesleki maruziyetler PKH için potansiyel bir risk faktörü olarak bildirilmektedir. Herhangi bir hastalık için bilinen klasik epidemiyolojik özelliklerin karşılanmadığı durumlarda mesleki etiyolojinin değerlendirilmesi unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Döküm, meslek hastalığı, döküm dumanı, uçucu organik bileşikler

Ayse Coskun Beyan, Arif Cimrin, Duygu Gürel. A Case of Pulmonary Capillary Hemangiomatosis in a Worker with Exposure to Foundry Dust and VOCs. Respir Case Rep. 2020; 9(3): 108-111

Corresponding Author: Ayse Coskun Beyan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale