e-ISSN 2147-2475
Treatment of Lung Abscess by Ultrasonography Guided Fine Needle Aspiration [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(2): 110-113 | DOI: 10.5505/respircase.2014.77698

Treatment of Lung Abscess by Ultrasonography Guided Fine Needle Aspiration

Aziz Gümüş1, Servet Kayhan1, Halit Çınarka1, Ayşe Ertürk2, Asiye Yavuz1, Ünal Şahin1
1Department Of Pulmonary Diseases, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
2Department Of Infectious Diseases, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Lung abscess is a well-circumscribed and localized suppurative lesion in the lung parenchyma as a result of pyogenic microorganisms, which usually leads to tissue necrosis and cavitation. The lung abscess radiologically appears as an air-fluid level and despite the antibiotic treatments, up to 10%-15% of these lesions do not heal. In these cases, drainage by the transthoracic catheters and aspiration by the guidance of bronchoscopy or computed tomography and surgical resection are the choices of treatment modalities. Herein, we report a 70-year-old female patient with diabetes mellitus. A lung abscess was detected in the right lower lobe with peripheral localization. The patient did not recover by medical therapy and the content of abscess was aspirated by ultrasonography guidance. No cases with lung abscess that was treated completely with the fine needle aspiration by the guidance of ultrasonography were found in the literature. As a result, we recommend that transthoracic drainage of peripheral lung abscesses by the guidance of ultrasonography should be considered as a first choice treatment modality with the advantages of being affordable, convenient, and with no exposure to radiation.

Keywords: Lung abscess, Ultrasonography, Fine needle aspiration

Akciğer Apsesinin Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyonu İle Tedavisi

Aziz Gümüş1, Servet Kayhan1, Halit Çınarka1, Ayşe Ertürk2, Asiye Yavuz1, Ünal Şahin1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gögüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Rize

Akciğer absesi, piyojenik mikroorganizmaların doku nekrozuna yol açması sonucu akciğer parankiminde oluşan kaviter, düzgün sınırlı, lokalize ve süpüratif bir lezyondur. Radyolojik olarak hava-sıvı düzeyi gösteren kavite görünümü ile tanınır ve bu olguların %10-15’i antibiyotik tedavisine rağmen iyileşmemektedir. Girişimsel tedavi yöntemleri arasında transtorasik tüp drenajı, bronkoskopi veya bilgisayarlı tomografi eşliğinde aspirasyon ve cerrahi rezeksiyon bulunmaktadır. Burada diyabeti olan 70 yaşındaki bir kadın hastayı sunmaktayız. Hastanın sağ akciğer alt lobunda periferik yerleşimli bir apse saptandı. İlk olarak medikal tedavi yapıldı. Yanıt alınamaması üzerine ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyonu ile apse drenajı yapıldı. Yaptığımız literatür araştırmasında, ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyonuyla tam olarak iyileşen başka bir akciğer absesi olgusuna rastlamadık. Sonuç olarak toraks duvarına komşu periferik akciğer abselerinin tedavisinde; kolay ulaşılabilirliği, ucuz bir yöntem olması ve radyasyon maruziyetine yol açmaması nedeniyle ultrasonografi eşliğinde transtorasik abse drenajı, ilk tercih olarak düşünülmelidir

Anahtar Kelimeler: Akciğer absesi, Ultrasonografi, İnce iğne apirasyonu

Aziz Gümüş, Servet Kayhan, Halit Çınarka, Ayşe Ertürk, Asiye Yavuz, Ünal Şahin. Treatment of Lung Abscess by Ultrasonography Guided Fine Needle Aspiration. Respir Case Rep. 2014; 3(2): 110-113

Corresponding Author: Aziz Gümüş, Türkiye
LookUs & Online Makale