e-ISSN 2147-2475
Pulmonary Thromboendarterectomy Enabling Renal Transplantation in Patient of Chronic Kidney Disease: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(2): 66-69 | DOI: 10.5505/respircase.2020.81489

Pulmonary Thromboendarterectomy Enabling Renal Transplantation in Patient of Chronic Kidney Disease: A Case Report

Halil İbrahim Yakar1, Asiye Kanbay2
1Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Department of Chest Disease
2Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Chest Disease

Pulmonary endarterectomy (PEA) is a surgical treatment approach for the treatment of patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH). The surgery is considered high risk in terms of mortality and morbidity. We present here a patient at high operative risk due to severe pulmonary hypertension (PH) and chronic renal failure (CKD). The 22-year-old male patient was undergoing hemodialysis treatment for three years due to bilateral hydronephrosis-induced CKD, and was admitted to the hospital with increasing dyspnea. The diagnosis of CTEPH was made clinically and radiologically. During the follow-up period, an endarterectomy was planned, although the patient was considered high risk due to insufficient clinical response, despite medical therapy. Bilateral PEA was applied by thoracic surgery team. sPAP decreased from 105 to 35 mmHg on echocardiography, and dyspnea was improved and functional capacity recovered after the PEA surgery. A renal transplantation was contraindicated in the preoperative period due to severe pulmonary arterial hypertension. PEA surgery was enabled to patient kidney transplantation due to an improvement in pulmonary functions and pulmonary artery pressure. We present here a case of CTEPH who had a chance of kidney transplantation after undergoing successful PEA surgery.

Keywords: Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension, Chronic Renal Failure, Pulmonary Endarterectomy

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastada Renal Transplantasyona İmkan Sağlayan Pulmoner Tromboendarterektomi: Olgu Sunumu

Halil İbrahim Yakar1, Asiye Kanbay2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Pulmoner endarterektomi (PEA), kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) hastalarında cerrahi tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Diğer yandan mortalite ve morbiditesi yüksek bir cerrahidir. Burada ileri derece pulmoner hipertansiyonu (PH) bulunan, kronik böbrek yetmezliği (KBY) nedenli hemodialize giren ve bu nedenle yüksek riskle PEA yapılan bir olgu sunuldu. Yirmi iki yaşında erkek hasta, bilateral hidronefroza bağlı KBY nedeni ile 5 yıldır haftada 3 gün hemodialize girmekteydi. Giderek artan nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Klinik ve radyolojik olarak KTEPH tanısı konuldu. Takiplerinde medikal tedaviye rağmen yeterli klinik yanıt alınamaması nedeniyle hastaya yüksek riske rağmen pulmoner endarterektomi planlandı. Göğüs cerrahisi tarafından bilateral PEA operasyonu uygulandı. Hastanın kontrol ekokardiografisinde sPAP: 105 mmHg’dan 35 mmHg’ a geriledi. Cerrahi sonrası takiplerinde hastanın istirahat dispnesi kayboldu, eforla dispne şikayeti belirgin azaldı ve fonksiyonel kapasitesi arttı. Operasyon öncesi pulmoner hipertansiyon nedeniyle hastada renal transplantasyon kontrendike iken, postoperatif şikayetlerinin gerilemesi ve pulmoner arter basıncı düşmesi nedeniyle hastaya transplantasyon imkanı oluştu. Bu olgu sunumunda, başarılı bir PEA geçirdikten sonra böbrek nakli imkanı oluşan bir KTEPH hastası sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon, Kronik Böbrek Yetmezliği, Pulmoner Endarterektomi

Halil İbrahim Yakar, Asiye Kanbay. Pulmonary Thromboendarterectomy Enabling Renal Transplantation in Patient of Chronic Kidney Disease: A Case Report. Respir Case Rep. 2020; 9(2): 66-69

Corresponding Author: Halil İbrahim Yakar, Türkiye
LookUs & Online Makale