e-ISSN 2147-2475
Sarcoidosis Presenting with Pleural Involvement: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 36-40 | DOI: 10.5505/respircase.2018.90532

Sarcoidosis Presenting with Pleural Involvement: A Case Report

Ali Kadri Çırak, Zeynep Öndeş, Nur Yücel
Department of Chest Diseases, Health Sciences University, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Sarcoidosis is a multisystemic, granulomatous disease with particular involvement in the lungs and the intrathoracic lymph nodes. Pleural fluid has been reported to occur in 0% to 5% of the cases in the literature. Diagnosis depends on the presence of non-caseating granulomas in the biopsy sample and the exclusion of other possibilities. A 77-year-old woman with complaints of shortness of breath and a dry cough was found to have non-necrotizing granulomatous inflammation in pleural biopsy and computed tomography guided transthoracic Tru-Cut biopsy specimens. This was a rare case in which partial recovery was achieved through treatment with methylprednisolone for a year in reduced doses.

Keywords: Sarcoidosis, pleural effusion, biopsy

Plevral Tutulumla Seyreden Sarkoidoz: Olgu Sunumu

Ali Kadri Çırak, Zeynep Öndeş, Nur Yücel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Sarkoidoz, nedeni bilinmeyen, en sık akciğerleri ve intratorasik lenf nodlarını tutan, multisistemik, non-kazeifiye granülomatöz bir hastalıktır. Literatürde plevra sıvısı görülme sıklığı %0-5 arasında bildirilmektedir. Tanı plevra biyopsisinde kazeifikasyon nekrozu içermeyen granülom gösterilmesi ve granülom yapan diğer nedenlerin dışlanması ile konulur. Eforla nefes darlığı ve kuru öksürük şikayetleri olan 77 yaşındaki kadın hastamızın plevral biyopsi ve BT eşliğinde transtorasik tru-cut biyopsi örneklerinde “nekroz içermeyen granülomatöz enflamasyon” saptadık. Giderek azaltılan dozlarda bir yıllık metilprednisolon tedavisiyle tama yakın iyileşme sağladığımız olguyu nadir görülmesi nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, plevral efüzyon, biyopsi

Image Slices of the Case
Ali Kadri Çırak, Zeynep Öndeş, Nur Yücel. Sarcoidosis Presenting with Pleural Involvement: A Case Report. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 36-40

Corresponding Author: Ali Kadri Çırak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale