e-ISSN 2147-2475
Systemic Nocardiosis In A Diabetic Patient [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 37-41 | DOI: 10.5505/respircase.2012.92485

Systemic Nocardiosis In A Diabetic Patient

Ayşegül Akbaş, Ekrem Cengiz Seyhan, Sinem Nedime Sökücü, Sedat Altın, Gülşah Günlüoğlu, Sezin Altay
Yedikule Chest Disease And Thorasic Surgery Teaching Hospital,İstanbul,Turkey,Depertmant Of Chest Disease

Pulmonary nocardiosis is an important opportunistic infection that is seen in patients with immunosuppresion. This infection which is caused by nocardia spesies can be observed in acute, subacute or chronic forms. The infection rarely involves extrothorasic sites as brain and subcutaneus tissue. Due to the difficulties in the diagnosis, mortality of this infection is high although it has a spesific treatment. A sistemic nocardiosis case presented with high fever and recurrent pneumonia without any immunsupresive disease other then diabetes was presented here with the rewiew of literature due to difficulties in making a diagnosis and rare occurance in our country.

Keywords: nocardiosis, mass, delayed resolution of pneumonia

Diabetik Hastada Sistemik Nokardioz

Ayşegül Akbaş, Ekrem Cengiz Seyhan, Sinem Nedime Sökücü, Sedat Altın, Gülşah Günlüoğlu, Sezin Altay
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştıma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları,istanbul

Akciğer nokardiyozisi, immünsüpresif hastalarda görülen önemli bir fırsatçı enfeksiyondur. Nocardia türleri tarafından oluşturulan bu enfeksiyon akut, subakut ve kronik hastalık olarak karşımıza çıkabilir. Enfeksiyon ekstratorasik bölgelere özellikle beyin ve subkutanöz dokuya nadiren yayılır. Spesifik tedavisi olmasına rağmen tanısındaki güçlükler nedeniyle mortalitesi yüksek bir enfeksiyondur.Yüksek ateş ve tekrarlayan uzamış pnömoni tablosu ile başvuran diyabetes mellitus dışında immünsüpresif hastalık öyküsü olmayan bir sistemik nokardiozis vakası tanı koymadaki güçlükler ve ülkemizde nadir görülmesi nedeniyle literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Nokardiozis, kitle, geç rezolüsyonlü pnömoni

Ayşegül Akbaş, Ekrem Cengiz Seyhan, Sinem Nedime Sökücü, Sedat Altın, Gülşah Günlüoğlu, Sezin Altay. Systemic Nocardiosis In A Diabetic Patient. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 37-41

Corresponding Author: Ayşegül Akbaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale