e-ISSN 2147-2475
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Pulmonary Hydatid Disease Mimicking Lung Cancer [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 60-63 | DOI: 10.5505/respircase.2015.04909

Pulmonary Hydatid Disease Mimicking Lung Cancer

Gülbanu Horzum Ekinci1, Murat Kavas1, Osman Hacıömeroğlu1, Esra Akkütük Öngel1, Ayşe Ersev2, Adnan Yılmaz1
1Department of Pulmonology, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Hydatid disease is endemic in Turkey. Although pulmonary hydatid disease may be diagnosed by clinical and radiological findings, atypical radiological presentation may lead to misdiagnosis or delays in diagnosis. A 22-year-old female was admitted with hemoptysis. Computed tomography of the thorax showed a mass lesion with central necrosis and atelectasis in the anterior segment of the right upper lobe. Bronchoscopy revealed a whitish-yellow gelatinous membrane in the anterior segment of the right upper lobe. Bronchial washing and forceps biopsy obtained diagnosis of hydatid diseases with cuticles.

Keywords: Hydatid cyst, bronchoscopy, endobronchial lesion.

Akciğer Kanserini Taklid Eden Pulmoner Hidatik Hastalık

Gülbanu Horzum Ekinci1, Murat Kavas1, Osman Hacıömeroğlu1, Esra Akkütük Öngel1, Ayşe Ersev2, Adnan Yılmaz1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul

Hidatik hastalığı Türkiye'de endemiktir. Pulmoner hidatik hastalığı tanısı klinik ve radyolojik bulgularla konulabilmesine rağmen, atipik radyolojik görünüm tanıda gecikmelere ve yanlış tanı konulmasına neden olabilir. Yirmi iki yaşında bayan hasta hemoptizi ile başvurdu. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ üst lobun anterior segmentinde atelektazi ve merkezinde nekroz içeren kitle lezyon saptandı. Bronkoskopi ile sağ üst lobun anterior segmentinde beyazımsı-sarı renkte jelatinöz membran görüldü. Bronşiyal yıkama ve forseps biyopsi ile hidatik hastalığının tanısı konuldu.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, bronkoskopi, endobronşiyal lezyon.

Gülbanu Horzum Ekinci, Murat Kavas, Osman Hacıömeroğlu, Esra Akkütük Öngel, Ayşe Ersev, Adnan Yılmaz. Pulmonary Hydatid Disease Mimicking Lung Cancer. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 60-63

Corresponding Author: Adnan Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale