e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Could BiPAP Cause Air in the Right Atrium? [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 195-197 | DOI: 10.5505/respircase.2021.05657

Could BiPAP Cause Air in the Right Atrium?

Burcu Akkok1, Muhammed Çiftçioğlu2, Akif Özcan1
1Department of Pulmonary Medicine, Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Internal Medicine, Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey

Air embolism refers to the entry of air into the venous or arterial system via direct conduction and pressure difference. The most common causes are iatrogenic, and are observed to be related to surgical and invasive procedures. The consequences of air embolisms depend on the air volume and the velocity of air entry. The clinical presentations may vary from asymptomatic course to shock. Emergency treatments include the provision of hemodynamics, oxygen support and positioning, and hyperbaric oxygen therapy in selected cases. In the present study we investigate the cause of the development of a venous air embolism in a patient on bilevel positive airway pressure (BiPAP) ventilation at home due to chronic respiratory failure and resorption in the short term without hyperbaric oxygen therapy.

Keywords: Air embolism, BiPAP, Iatrogenic, Hyperbaric oxygen therapy.

BiPAP Sağ Atriyumdaki Havanın Nedeni Olabilir mi?

Burcu Akkok1, Muhammed Çiftçioğlu2, Akif Özcan1
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaras
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaras

Hava embolisi, havanın, direk ileti ve basınç farkı yoluyla venöz veya arteryel sisteme girmesi olarak tanınlanmaktadır. En sık görülen nedenleri iyatrojenik olup yapılan cerrahi ve invazif işlemlere bağlı olduğu görülmüştür. Hava embolisinin sonuçları hava hacmine ve havanın giriş hızına bağlıdır. Kliniği asemptomatik seyirden şoka giden tabloya kadar değişkenlik gösterebilir. Acil tedavi yöntemi ise hemodinaminin sağlanması, oksijen desteği ve pozisyon vermedir ve seçili olgularda hiperbarik oksijen tedavisidir. Bu olgu sunumunda kronik solunum yetmezliği nedeni ile evde bilevel pozitif hava yolu basıncı (BiPAP) kullanan hastada gelişen venöz hava embolisinin nedenlerini ve hiperbarik oksijen tedavisi verilmeden kısa dönemde rezorbe olduğunu göstermeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Hava embolisi, BiPAP, İyatrojenik, Hiperbarik oksijen tedavisi.

Burcu Akkok, Muhammed Çiftçioğlu, Akif Özcan. Could BiPAP Cause Air in the Right Atrium?. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 195-197

Corresponding Author: Burcu Akkok, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale