e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Evaluation of fitness for work in a Case with COPD [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 41-46 | DOI: 10.5505/respircase.2021.05668

Evaluation of fitness for work in a Case with COPD

Merve Atik, Ayse Coskun Beyan, Arif Hikmet Çımrın
Department of Occupational Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

Today, approximately 25% of the working populations have at least one chronic disease, and so the delineation “fitness for work” is quite important. The process for the evaluation of fitness for work is evaluated in this paper, alongside a detailed work analysis and a further functional evaluation of an employee who presented to our work and occupational illnesses clinic with a diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). A 39-year-old male with the diagnosis of COPD, who was employed at a rim factory, was subjected to a cardiopulmonary exercise test, and a work analysis revealed that the energy requirement of the work was above the acceptable limits for the case. The smoke, dust and metal identified in the environment were thought to contribute to the exacerbation and progression of COPD. Modifications to the patients work to suit his cardiopulmonary capacity, and reducing the defined risks was suggested. Evaluating work compatibility is an important area of study requiring the collaboration of many disciplines, and occupational disease specialists in particular, with the am being to protect the health of the workforce and the continuity of works.

Keywords: COPD, functional evaluation, fitness for work

KOAH Tanılı Bir Olguda İşe Uygunluk Değerlendirmesi

Merve Atik, Ayse Coskun Beyan, Arif Hikmet Çımrın
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir

Günümüzde çalışan nüfusun, yaklaşık %25’inde en az bir kronik hastalık vardır. Bu nedenle “işe uygunluk kavramı” oldukça önem taşımaktadır. Bu yazıda kronik obsrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı ile iş ve meslek hastalıkları kliniğimize başvuran bir çalışanın, işe uygunluk süreci; detaylı iş analizi ve ileri fonksiyonel inceleme ile birlikte değerlendirilmiştir. İki yıldır KOAH tanısı olan 39 yaşında erkek, jant fabrikasında çalışmaktaydı. Yapılan kardiyopulmoner egzersiz testi ve iş analizi sonucunda yaptığı işin enerji gereksiniminin, olgunun kabul edilebilir limit değerlerinin üzerinde olduğu belirlendi. Ortamdaki toz ve metal dumanının da KOAH alevlenmesine ve progresyonuna katkısı olabileceği düşünüldü. Tanımlanan risklerden uzak kalacak ve kardiopulmoner kapasitesine uygun şekilde iş modifikasyonu yapılması önerildi. İşe uygunluk değerlendirmesi, iş ve meslek hastalıkları uzmanları başta olmak üzere pek çok disiplinin bir arada çalışmasının gerektiği, çalışanın sağlığı ve işin devamını korumayı amaçlayan önemli bir alandır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, İşe uygunluk, fonksiyonel değerlendirme

Merve Atik, Ayse Coskun Beyan, Arif Hikmet Çımrın. Evaluation of fitness for work in a Case with COPD. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 41-46

Corresponding Author: Merve Atik, Türkiye
LookUs & Online Makale