e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Idiopathic-Bilateral Chylothorax [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 30-33 | DOI: 10.5505/respircase.2016.05706

INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Idiopathic-Bilateral Chylothorax

İbrahim Güven Çoşğun1, Bayram Metin2
1Clinic of Chest Disease, Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

Chylothorax is the collection of lymphatic fluid in the pleural space. Lymphatic fluid in the pleural space may cause metabolic and immunologic disorders. Trauma to the thoracic duct and malignant disease (non-Hodgkin’s lymphoma) are the common mechanisms of chylothorax. Other rare causes are lymphangiomyomatosis, tuberculosis, venous thrombosis, congenital lymphatic malformations, nephrotic syndrome, hypothyroidism, cirrhosis and idiopathic chylothorax. A 56-year-old woman presented with dyspnea, reduced appetite and weight loss. A chest x-ray showed left homogenoeus density with a concave interface toward the lung and blunting of right costophrenic angle. Thoracentesis was performed. Milky off-white fluid was aspirated. Analysis of the fluid confirmed the diagnosis of chylothorax. Etiology was not determined. Chylothorax was regressed with conservative treatment. We present a case of rare bilateral-idiopathic chylothorax with regression following conservative therapy.

Keywords: Chylothorax, bilateral, idiopathic.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: İdiopatik Bilateral Şilotoraks Olgusu

İbrahim Güven Çoşğun1, Bayram Metin2
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat

Şilotoraks plevral boşlukta lenfatik sıvının birikmesiyle oluşan nadir bir klinik tablodur. Lenfatik sıvı birikimi ciddi metabolik ve immünolojik bozukluklara yol açabilir. Şilotoraks çoğunlukla toraks travması ve malign obstrüksiyon (Non-Hodgkin lenfoma) sonucu ortaya çıkar. Daha nadir sebepleri lenfanjiyomiyomatosiz, tüberküloz, venöz tromboz, konjenital lenfatik malformasyon, nefrotik sendrom, hipotroidizm, siroz ve idiopatik şilotorakstır. Elli altı yaşından kadın hasta nefes darlığı, kilo kaybı ve iştah azalması şikâyeti başvurdu. Akciğer grafisinde sol hemitoraksta homojen dansite artışı ve sağ kostovertebral açıda kapanma izlendi. Torasentezde beyaz sütümsü renkli plevral mayi aspire edildi. Plevral mayi biyokimyasal analizi ile şilotoraks tanısı doğrulandı. Şilotoraks nedenleri araştırıldı, etiyolojik patoloji saptanamadı. Konservatif tedavi ile şilotoraksta gerileme izlendi. Bu yazıda, konservatif tedavi ile gerileyen idiyopatik ve bilateral şilotoraks olgumuzu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Şilotoraks, bilateral, idiopatik

Tomography Slices of the Case
İbrahim Güven Çoşğun, Bayram Metin. INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Idiopathic-Bilateral Chylothorax. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 30-33

Corresponding Author: İbrahim Güven Çoşğun, Türkiye
LookUs & Online Makale