e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Pituitary Metastasis in Squamous Cell Lung Carcinoma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(2): 62-66 | DOI: 10.5505/respircase.2019.05945

Pituitary Metastasis in Squamous Cell Lung Carcinoma

Fatma Tokgoz Akyil1, Emre Sedar SAYGILI2, Belgit Talay3, Mustafa Akyıl4
1Department of Chest Diseases, Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, Turkey
2Department of Endocrinology, Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, Turkey
3Department of Nuclear Medicine, Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, Turkey

Metastases to the pituitary gland are extremely rare, and can be asymptomatic and easily overlooked in imaging. In this case report, a male patient diagnosed with a lung squamous cell carcinoma with asymptomatic pituitary metastasis is presented. A 70-year-old man was referred to our clinic with a right lower lobe mass identified in a thorax computed tomography. A bronchoscopic biopsy from the intermediate bronchus revealed a squamous cell carcinoma. Positron emission tomography imaging revealed increased metabolic activity in the lung mass; multiple mediastinal lymphadenopathies; liver and diffuse bone lesions along the left side of the pituitary gland. The patient's hormone panel was consistent with hyperprolactinemia and hypogonadotropic hypogonadism. Pituitary magnetic resonance imaging detected a deviation in the infundibulum and optic chiasm indentation with an 18 x 12 mm mass lesion. The patient was diagnosed with pituitary metastasis and radiotherapy was planned. The patient was unable to attend the follow-up and died within one month of diagnosis. Pituitary gland metastasis is extremely rare in lung cancer. It can be detected incidentally in imaging findings or from specific symptoms encountered during follow-up.

Keywords: hyperprolactinemia, lung cancer, pituitary metastasis

Akciğer Skuamoz Hücreli Karsinomunda Hipofiz Metastazı

Fatma Tokgoz Akyil1, Emre Sedar SAYGILI2, Belgit Talay3, Mustafa Akyıl4
1Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Göğüs Hasta-lıkları Bölümü, Çanakkale
2Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü, Çanakkale
3Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü, Çanakkale
4Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Çanakkale

Hipofiz metastazları asemptomatik olabilen, görüntülemelerde kolayca gözden kaçabilen ve çok nadir görülen metastazlardır. Bu olgu sunumunda, asemptomatik hipofiz metastazı saptanan akciğer skuamoz hücreli karsinomu tanısı konulan bir erkek hasta sunulmuştur. Yetmiş yaşında erkek hasta, genel durum bozukluğu nedeniyle çekilen toraks bilgisayarlı tomografide sağ alt lobda kitle tespit edilerek kliniğimize yönlendirildi. Bronkoskopide sağ ara bronşta izlenen lezyondan yapılan biyopsi skuamoz hücreli karsinom ile uyumluydu. Pozitron emisyon tomografi görüntülemede akciğer kitlesi, mediastinal lenfadenopatiler, karaciğer ve yaygın kemik metastazlarının yanında hipofiz sol kesiminde artmış metabolik aktivite izlendi. Hastanın hormon paneli hiperprolaktinemi ve hipogonadotropik hipogonadizm ile uyumluydu. Hipofiz manyetik rezonans görüntüleme infundibulum deviasyonu ve optik kiazma indentasyonu yapan 18x12 mm lezyon saptandı. Bu bulgularla hipofiz metastazı tanısı konulan hastaya radyoterapi planlandı fakat hasta tedavi alamayarak eksitus oldu. Akciğer kanserinde hipofiz bezi metastazı nadir de olsa görülebilir. Yalnız görüntüleme bulgularında saptanabilir veya takiplerde spesifik semptomlarla karşımıza çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, hiperprolaktinemi, hipofiz metastazı

Fatma Tokgoz Akyil, Emre Sedar SAYGILI, Belgit Talay, Mustafa Akyıl. Pituitary Metastasis in Squamous Cell Lung Carcinoma. Respir Case Rep. 2019; 8(2): 62-66

Corresponding Author: Fatma Tokgoz Akyil, Türkiye
LookUs & Online Makale