e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Etiology of Multiple Pulmonary Nodules: Mitral Stenosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 6-9 | DOI: 10.5505/respircase.2013.08208

Etiology of Multiple Pulmonary Nodules: Mitral Stenosis

Funda Aksu1, Alper Yurdasiper2, Serdar Akyüz3
1Eskişehir Yunus Emre Hospital, Deparment Of Chest Diseases
2Eskişehir Yunus Emre Hospital, Deparment Of Radiology
3Eskişehir Yunus Emre Hospital, Deparment Of Cardiology

A 36-year-old male patient, with a history of mitral valve replacement (MVR) operation eight years prior, was admitted with chest pain. A physical examination revealed no pathologies except swelling, redness, and sensitivity on the site of the scar tissue of a sternotomy. Bilateral nodular densities were detected in the chest X-ray. Computed tomography of the thorax revealed calcification at the site of the mitral valve and randomly distributed, multiple millimetric pulmonary nodules, some of which were calcified. Underlying infectious, granulomatous, or neoplastic pathologies were not detected upon further evaluation, and the nodules were accepted as secondary to mitral valve stenosis. Chest pain was due to sternal wire sutures and was completely resolved after removal of the sutures. Patient was readmitted with hemoptysis and severe chest pain 16 months after the first admission. Cardiac evaluation revealed that hemoptysis and the pulmonary nodules were caused by pulmonary congestion together with increases in the left atrial pressure, due to ineffective warfarin treatment after the MVR operation. Rheumatic heart diseases should be a part of the differential diagnosis in researching the etiology of pulmonary nodules, as they continue to be encountered frequently in Turkey.

Keywords: Mitral Valve Stenosis, Multiple Pulmonary Nodules, Idiopathic pulmonary hemosiderosis.

Multipl Pulmoner Nodül Etiyolojisi: Mitral Stenoz

Funda Aksu1, Alper Yurdasiper2, Serdar Akyüz3
1Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği
3Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Sekiz yıl önce mitral kapak replasman operasyonu geçirmiş olan 36 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı ile başvurdu. Fizik muayenesinde göğüs ön duvarda sternotomi skarı bölgesinde şişlik, kızarıklık ve hassasiyet dışında patoloji saptanmadı. Akciğer grafisinde bilateral nodüler dansiteler mevcuttu. Bilgisayarlı toraks tomografisinde mitral kapak düzeyinde kalsifikasyon ve her iki akciğerde dağınık yerleşimli, bazıları kalsifiye çok sayıda milimetrik nodüller saptandı. İleri tetkiklerde multipl pul-moner nodül etiyolojisini açıklayacak enfeksiyöz, granulomatöz ya da neoplastik bir patoloji sap-tanmadı ve nodüller öncelikle mitral stenoza sekonder düşünüldü. Göğüs ağrısının nedeni sternal tel batması olarak saptandı ve operasyonla tel eksize edildi. İlk başvurusundan 16 ay sonra hasta hemoptizi ve şiddetli göğüs ağrısı nedeni tekrar başvurdu. Kardiyak değerlendirme ile hemoptizi ve pulmoner nodüllerin mitral kapak replasmanı operasyonu sonrası inefektif warfarin kullanımına bağlı sol atriyum basıncında yükselmelerle seyreden pulmoner konjesyona bağlandı. Romatizmal kalp hastalıkları ülkemizde halen sık olarak görülmekte olup multipl pulmoner nodül etiyolojilerinde ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak darlığı, Çoklu akciğer nodülleri, İdiopatik pulmoner hemosiderozis.

Funda Aksu, Alper Yurdasiper, Serdar Akyüz. Etiology of Multiple Pulmonary Nodules: Mitral Stenosis. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 6-9

Corresponding Author: Funda Aksu, Türkiye
LookUs & Online Makale