e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Paclitaxel Associated Lung Toxicity in a Patient with Invasive Urothelial Carcinoma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 154-157 | DOI: 10.5505/respircase.2018.15013

Paclitaxel Associated Lung Toxicity in a Patient with Invasive Urothelial Carcinoma

Merve Erçelik1, Özlem Ataoğlu1, Pınar Yıldız Gülhan1, Fuat Aytekin1, Mehmet Fatih Elverişli1, Onur Eşbah2, Ege Güleç Balbay1
1Department of Pulmonary Diseases, Düzce University, Düzce, Turkey
2Department of Oncology, Düzce University, Düzce, Turkey

Paclitaxel is an anti-cancer drug that induces mitotic arrest via microtubule hyperstabilization, but which also causes side effects due to its hydrophobicity and cellular promiscuity. A 71-year-old male patient presented at the polyclinic with dyspnea present for 2 weeks. In November 2016, the patient had been diagnosed with bladder-derived invasive urothelial bladder carcinoma and received 2 cycles of paclitaxel therapy. High-resolution computed tomography revealed peripheral-subpleural interlobular septal thickening, reticular densities, ground-glass density areas, and peripheral focal consolidation in both lungs, particularly on the right. Peripheral traction bronchiectasis was also observed, especially in the posterobasal segments of both lower lobes. Bronchial lavage revealed hyperplastic reserve cells, macrophages, bacterial clusters, and polymorphonuclear leukocytes, but no atypical cell were observed. The infection was ruled out. Chemotherapy was terminated and methylprednisolone (0.75 mg/kg) was initiated. Regression was observed in a control posteroanterior chest graphy after 1 month of steroid therapy. This case was presented because lung toxicity due to paclitaxel is rare.

Keywords: Dyspnea, Methylprednisolone, Paclitaxel

İnvazif Ürotelyal Karsinomlu Hastada Paklitaksel’e Bağlı Akciğer Toksisitesi

Merve Erçelik1, Özlem Ataoğlu1, Pınar Yıldız Gülhan1, Fuat Aytekin1, Mehmet Fatih Elverişli1, Onur Eşbah2, Ege Güleç Balbay1
1Düzce Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi, Onkoloji Bilim Dalı, Düzce

Paklitaksel, mikrotübül hiperstabilizasyon yoluyla mitotik duraklamayı başlatan bir anti-kanser ilacı olup hidrofobikliği ve hücresel seçiciliği olmaması nedeniyle yan etkilere neden olmaktadır. Yetmiş bir yaşında erkek hasta göğüs hastalıkları polikliniğine 2 haftadır olan nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Kasım 2016 ‘da mesane kaynaklı invazif ürotelyal mesane karsinom tanısı alan hasta 2 kür Paklitaksel tedavisi almıştı. Hastanın posteroanterior akciğer grafisinde bilateral periferik infiltrasyonları mevcuttu. Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografide her iki akciğerde sağda daha belirgin olmak üzere periferal-subplevral interlobüler septal kalınlaşmalar, retiküler dansiteler, buzlu cam yoğunluk alanları, periferal yamasal fokal konsolide alanlar izlendi. Özellikle her iki alt lob posterobazal segmentlerde periferal yerleşimli traksiyon bronşektaziler izlendi. Bronş lavajında; hiperplastik rezerv hücreler, makrofajlar, bakteri kümeleri, PNL izlendi, atipik hücre gözlenmedi. Hastada mevcut bulgularla Paklitaksel toksisitesi düşünüldü, kemoterapisi sonlandırıldı ve metilprednizolon tedavisi başlandı. Metilprednizolon tedavisinin birinci ayında kontrol akciğer grafisinde regresyon izlendi. Paklitaksel’e bağlı akciğer toksisitesisinin nadir görülmesi nedeniyle bu olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Metilprednizolon, Nefes darlığı, Paklitaksel

Tomography Slices of the Case


Tedavi Süreçi
Merve Erçelik, Özlem Ataoğlu, Pınar Yıldız Gülhan, Fuat Aytekin, Mehmet Fatih Elverişli, Onur Eşbah, Ege Güleç Balbay. Paclitaxel Associated Lung Toxicity in a Patient with Invasive Urothelial Carcinoma. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 154-157

Corresponding Author: Merve Erçelik, Türkiye
LookUs & Online Makale