e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Unilateral Hemotympanum after Bronchoscopy: A Case Report and Review of the Literature [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(1): 9-12 | DOI: 10.5505/respircase.2024.17037

Unilateral Hemotympanum after Bronchoscopy: A Case Report and Review of the Literature

Dorina Esendağlı, Polina Nezalzova
Department of Chest Diseases, Başkent University, Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

Hemotympanum, referring to the presence of blood in the middle ear, is an unusual complication of bronchoscopy procedures usually performed on the airways for diagnostic or therapeutic purposes. We present here a report of a 45-year-old male who presented with fever, hemoptysis and back pain in whom a mass was detected in the right middle lobe of the lung. During a bronchoscopy procedure performed for diagnostic purposes, the patient had an excessive coughing episode that may have increased middle ear pressure, leading to hemotympanum only in the right ear, evidenced by bleeding from the ear canal. The patient had a past history of myringotomy, which may have contributed to this complication, about which little is known. We draw attention to this rare complication and propose additional risk factors for the underlying pathophysiology, and stress the need for better cough suppressor strategies to avoid occurrence.

Keywords: bronchoscopy, hemotympanum, complication, cough.

Bronkoskopi Sonrası Tek Taraflı Hemotimpanum: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Dorina Esendağlı, Polina Nezalzova
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Orta kulakta kan varlığını ifade eden hemotimpanum, genellikle hava yollarında tanısal veya terapötik müdahaleler için yapılan bronkoskopi prosedürünün çok nadir bir komplikasyonudur. Bu yazıda ateş, hemoptizi ve sırt ağrısı ile başvuran ve akciğerin sağ orta lobunda kitle saptanan 45 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Tanı amaçlı yapılan bronkoskopi işlemi sırasında hastada orta kulak basıncını artırabilecek aşırı öksürük vardı ve ilginç bir şekilde kulak yolundan kanama ile fark edilen sadece sağ kulak hemotimpanumu meydana geldi. Geçmişinde miringotomi girişiminin öyküsü olması, hakkında çok fazla şey bilinmeyen bir komplikasyona katkıda bulunan başka bir risk faktörü olabilir. Bu nadir komplikasyona dikkat çekiyoruz ve altta yatan patofizyoloji için ek risk faktörleri olabileceği ve ortaya çıkmaması için daha iyi öksürük baskılayıcı stratejilere ihtiyaç olduğunu öne sürüyoruz.

Anahtar Kelimeler: bronkoskopi, hemotimpanum, komplikasyon, öksürük.

Dorina Esendağlı, Polina Nezalzova. Unilateral Hemotympanum after Bronchoscopy: A Case Report and Review of the Literature. Respir Case Rep. 2024; 13(1): 9-12

Corresponding Author: Dorina Esendağlı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale