e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Rare Tumor of the Posterior Mediastinum: Well-Differentiated Liposarcoma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 170-175 | DOI: 10.5505/respircase.2022.24650

A Rare Tumor of the Posterior Mediastinum: Well-Differentiated Liposarcoma

Gözde Kalbaran Kısmet1, Oguzhan Okutan1, Seda Mazmanoğlu Atılman2, Ismail Yılmaz3
1Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Türki-ye, Hamidiye Faculty of Medicine, Sultan 2. Abdülhamid Han Health Application and Research Center, İstanbul, Türkiye
2Department of Pathology, Haydarpaşa Numune Training and Re-search Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pathology, University of Health Sciences Türkiye, Hamidiye Faculty of Medicine, Sultan II. Abdülhamid Han Health Application and Research Center, İstanbul, Türkiye

Liposarcoma is one of the most common forms of soft tissue sarcoma in adults, and usually occurs in the lower extremities and retroperitoneum. It has several histological subtypes, including myxoid, well-differentiated, dedifferentiated and pleomorphic. Liposarcomas originating from the mediastinum are extremely rare, and usually grow slowly and remain asymptomatic, but may become symptomatic when they become large enough to press on the adjacent structures. Computed tomography and magnetic resonance imaging provide useful data for diagnosis, while tissue biopsy based on typical pathological features is required for a definitive diagnosis. Complete surgical resection is the first-line treatment option as it is resistant to chemoradiotherapy. Due to the high risk of recurrence, long-term follow-up should be continued. We present here the rare case of a 56-year-old female patient with primary mediastinal liposarcoma who presented with a complaint of cough.

Keywords: Atypical Lipomatous Tumor, CDK4, Well-Differentiated Liposarcoma, MDM2

Posterior Mediastenin Nadir Bir Tümörü: İyi Diferansiye Liposarkom

Gözde Kalbaran Kısmet1, Oguzhan Okutan1, Seda Mazmanoğlu Atılman2, Ismail Yılmaz3
1SBÜ Sultan 2. Abdülhamid Han SUAM, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Servisi, İstanbul
3SBÜ Sultan 2. Abdülhamid Han SUAM, Patoloji Servisi, İstanbul

Liposarkom erişkinlerde en sık görülen yumuşak doku sarkomlarından biridir; genellikle alt ekstremitelerde ve retroperitonda ortaya çıkar. Miksoid, iyi diferansiye, farklılaşmamış (dediferansiye) ve pleomorfik olmak üzere çeşitli histolojik alt tipleri vardır. Mediastenden kaynaklanan liposarkomlar son derece nadirdir. Bu tümörler genellikle yavaş büyürler ve asemptomatik kalırlar ancak büyük boyuta ulaşıp komşu yapılara bası yaptığında semptomatik olabilirler. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tanı için faydalı veriler sağlar. Kesin tanı için doku biyopsisi gereklidir ve tanısı tipik patolojik özelliklere dayanır. Kemoradyoterapiye duyarlı olmadığından tam cerrahi rezeksiyon birinci basamak tedavi seçeneğidir. Nüks oranı yüksek olduğundan uzun süreli takip yapılmalıdır. Bu yazıda öksürük şikayeti ile başvuran primer mediastinal liposarkomlu 56 yaşında kadın olgu nadir görülmesi sebebiyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Atipik Lipomatöz Tümör, CDK4, İyi Diferansiye Liposarkom, MDM2

Image Slices of the Case
Gözde Kalbaran Kısmet, Oguzhan Okutan, Seda Mazmanoğlu Atılman, Ismail Yılmaz. A Rare Tumor of the Posterior Mediastinum: Well-Differentiated Liposarcoma. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 170-175

Corresponding Author: Gözde Kalbaran Kısmet, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale