e-ISSN 2147-2475
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Delays in the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Tuberculosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 72-78 | DOI: 10.5505/respircase.2015.25238

Delays in the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Tuberculosis

Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Adnan Yılmaz
Clinic of Pulmonology, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

The primary goal of tuberculosis control programs is to minimize transmission within the community and reduce the incidence of tuberculosis by detecting and treating active tuberculosis cases as early as possible. Delays in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis can lead to a prolonged period of infection in the community. Delays are divided into patient delay, health care system delay, and total delay. The length of delays and possible reasons for delays in pulmonary tuberculosis patients are discussed in this paper.

Keywords: Pulmonary tuberculosis, patient delay, doctor delay, total delay.

Pulmoner Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Gecikmeler

Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Adnan Yılmaz
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Tüberküloz kontrol programlarının birincil amacı toplum içinde hastalığın yayılmasını ve aktif tüberküloz hastalarını olabildiğince erken saptayarak ve tedavi ederek tüberküloz insidansını azaltmaktır. Tüberküloz tanı ve tedavisindeki gecikmeler toplumda enfeksiyonun bulaşma süresinin uzamasına neden olur. Gecikmeler hasta gecikmesi, sağlık sistemi gecikmesi ve toplam gecikme olarak gruplandırılır. Bu yazıda akciğer tüberkülozunda gecikmelerin boyutu ve olası nedenleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, hasta gecikmesi, doktor gecikmesi, total gecikme.

Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Adnan Yılmaz. Delays in the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Tuberculosis. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 72-78

Corresponding Author: Gülbanu Horzum Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale