e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Case with Avascular Bone Necrosis Developing as a Complication of COVID-19 Treatment [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 220-223 | DOI: 10.5505/respircase.2021.26680

A Case with Avascular Bone Necrosis Developing as a Complication of COVID-19 Treatment

İlker Yılmam1, Bilkay Serez Kaya1, Ebru Çakır Edis1, Fethi Emre Ustabaşıoğlu2, Cem Çopuroğlu3
1Department of Pulmonary Medicine, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey
2Department of Radiology, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey

As our knowledge and experience of COVID-19 increases, our treatment approaches may change. For patients with respiratory failure due to COVID-19 disease, the disease table can be better controlled with systemic glucocorticoids, and mortality rates and hospitalization periods can also be reduced. Steroid therapy can be applied for the long-term, especially in cases with organized pneumonia, and patients can be discharged from hospital with maintenance treatment. Complications have been noted in patients in the post-COVID period resulting from the use of glucocorticoids. While mostly bacterial and fungal lung infections are seen, another side-effect of glucocorticoids is their negative effect on bone metabolism. We present here a case in which avascular bone necrosis developed as a result of long-term steroid use for the treatment of COVID-19.

Keywords: Covid-19, steroid therapy, avascular bone necrosis.

COVID-19 tedavisi Komplikasyonu Olarak Avasküler Kemik Nekrozu Gelişen Olgu

İlker Yılmam1, Bilkay Serez Kaya1, Ebru Çakır Edis1, Fethi Emre Ustabaşıoğlu2, Cem Çopuroğlu3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne

COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgilerimiz ve deneyimlerimiz arttıkça tedavi yaklaşımlarımız da değişebilmektedir. COVID-19 hastalığına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişmiş olan hastalarda sistemik glukokortikoidler ile hastalık tablosu daha iyi kontrol altına alınabilmekte ve mortalite oranları ile hastane yatış süreleri de azalmaktadır. Özellikle organize pnömoni gelişmiş olgularda steroid tedavisi uzun süreli olabilmekte ve hastalar idame tedavisi ile taburcu olabilmektedirler. Bununla beraber, hastalarda glukokortikoid kullanımına bağlı olarak postcovid dönemde komplikasyonlar da görebilmekteyiz. Daha çok bakteriyel ve mantara bağlı akciğer enfeksiyonları görülürken, glukokortikoidlerin diğer bir yan etkisi de kemik metabolizması üzerine olan olumsuz etkileridir. Burada, COVID-19 nedeni ile uzun süreli steroid kullanımı sonucu avasküler kemik nekrozu gelişen olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, steroid tedavisi, avasküler kemik nekrozu.

Image Slices of the Case
İlker Yılmam, Bilkay Serez Kaya, Ebru Çakır Edis, Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Cem Çopuroğlu. A Case with Avascular Bone Necrosis Developing as a Complication of COVID-19 Treatment. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 220-223

Corresponding Author: İlker Yılmam, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale