e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Transfusion Related Acute Lung Injury After Iatrogenic Intrabdominal Bleeding: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 12-15 | DOI: 10.5505/respircase.2017.27880

Transfusion Related Acute Lung Injury After Iatrogenic Intrabdominal Bleeding: A Case Report

Mehmet Asıl1, Ramazan Dertli1, Murat Bıyık1, Hüseyin Ataseven1, Hakkı Polat2, Ali Demir1
1Department of Gastroenterology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, KONYA, TURKEY
2Department of İnternal Medicine, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, KONYA, TURKEY

Many patients need transfusion of blood products for various reasons. Transfusion-related acute lung injury (TRALI) is an important and potentially fatal complication which is the leading cause of transfusion-related deaths. It is a form of acute non-cardiogenic pulmonary edema. It can be diag-nosed according to the National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) Working Group or the Canadian Consensus Conference criteria. Diagnosis requires an acute onset of hypoxemia with a ratio of partial pressure of arterial oxygen to fractional inspired oxygen concentration (PaO2/FiO2) less than 300 mmHg or oxygen saturation of ≤90% in room air associated with bilateral infiltrates on frontal chest radiograph in the absence of signs of circulatory overload. Herein, we present a 59-year-old male case with iatrogenic intra-abdominal bleeding due to paracentesis who developed TRALI following fresh frozen plasma transfusion.

Keywords: Blood transfusion, Acute Lung Injury, paracentesis

İatrojenik İntrabdominal Kanama Sonrası Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarı: Olgu Sunumu

Mehmet Asıl1, Ramazan Dertli1, Murat Bıyık1, Hüseyin Ataseven1, Hakkı Polat2, Ali Demir1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

Birçok hastanın çeşitli nedenlerle kan transfüzyonuna ihtiyacı olmaktadır. Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI) hayati risk taşıyabilen önemli bir komplikasyon olup transfüzyonla ilişkili ölümlerin en sık nedenidir. TRALI bir tür akut non-kardiyojenik akciğer ödemi tablosudur. TRALI tanısı Ulusal Kalp-Akciğer ve Kan Enstitüsü Çalışma Gurubu (NHLBI) ya da Kanada Konsensus Toplantısı Kriterleri'ne göre konur. Tanı için akut hipoksi gelişimini gösteren parsiyel arteryel oksijen basıncının, solunan havanın fraksiyonel oksijen konsantrasyonuna oranının 300 mmHg'nın altında olması ya da oda havası solurken oksijen satürasyonunun <%90 olması parametreleri ile akciğer grafisinde bilateral infiltrasyon varlığı ve volüm yüklenmesi bulgularının olmaması gereklidir. Burada, tanısal parasentez sonrası iyatrojenik intra-abdominal kanama gelişen ve taze donmuş plazma transfüzyonuna bağlı TRALI ortaya çıkan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kan transfüzyonu, Akut Akciğer HHasarı, parasentez

Tomography Slices of the Case
Mehmet Asıl, Ramazan Dertli, Murat Bıyık, Hüseyin Ataseven, Hakkı Polat, Ali Demir. Transfusion Related Acute Lung Injury After Iatrogenic Intrabdominal Bleeding: A Case Report. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 12-15

Corresponding Author: Mehmet Asıl, Türkiye
LookUs & Online Makale