e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Soft Tissue Aneurysmal Bone Cyst in Thoracic Cavity [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 25-28 | DOI: 10.5505/respircase.2017.32657

A Soft Tissue Aneurysmal Bone Cyst in Thoracic Cavity

Tuba Canpolat, Filiz Bolat, Nebil Bal
Department of Pathology, Başkent University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

Objective primary aneurysmal bone cyst is a benign, locally aggressive and expansive tumor that typically occurs in long bones or vertebral bodies of children and young adults. Aneurysmal bone cysts originating from the soft tissue are extremely rare, and there has been only one case of soft tissue aneurysmal bone cyst located in the thoracic region. Almost all cases of intrathoracic aneurysmal bone cyst are associated with ribs. We describe a case of primary aneurysmal bone cyst of the soft tissue in the thoracic cavity of a 15-year-old boy. Although initially the tumor was considered cyst hydatid on radiological imaging, microscopic features of the tumor were identical to those of classical aneurysmal bone cyst. Intrathoracic aneurysmal bone cyst, an associated with ribs is extremely rare, due to aneurysmal bone cyst originating from the soft tissue of thoracic cavity, however, radiological and pathological data along with the evaluation can be diagnosed.

Keywords: Aneurysmal, bone, cyst

Torasik Kavite Yerleşimli Yumuşak Doku Anevrizmal Kemik Kisti

Tuba Canpolat, Filiz Bolat, Nebil Bal
Başkent Üniversitesi Tip Fakültesi Patoloji AD, Adana

Primer anevrizmal kemik kistleri; çocuk ve genç erişkin dönemde, tipik olarak uzun kemikler ve vertebra gövdesinde görülen, benign, lokal agresif ve genişleyebilen tümörlerdir. Yumuşak dokudan kaynaklanan anevrizmal kemik kistleri oldukça nadirdir ve literatürde toraksik kavite içinde yumuşak dokudan kaynaklanan kemik kisti yalnızca bir olguda bildirilmiştir. Çoğunlukla torasik kavite anevrizmal kemik kistleri kosta ile ilişkilidir. Bu makalede, 15 yaşında erkek çocukta saptanan ve toraks boşluğunda gelişen, yumuşak dokunun primer anevrizmal kemik kisti sunulmuştur. Olgu radyolojik olarak öncelikle kist hidatik olarak düşünülmüş, mikroskobik bulguları ile klasik anevrizmal kemik kisti ile uyumlu bulunmuştur. İntratorasik yerleşimli, kemik ile ilişkisi olmayan anevrizmal kemik kisti olgusu son derece nadirdir, bu olgunun yumuşak doku kaynaklı olduğu ancak radyolojik ve patolojik verilerinin birlikte değerlendirilmesi ile belirlenebilir.

Anahtar Kelimeler: anevrizmal, kemik, kisti

Tomography Slices of the Case
Tuba Canpolat, Filiz Bolat, Nebil Bal. A Soft Tissue Aneurysmal Bone Cyst in Thoracic Cavity. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 25-28

Corresponding Author: Tuba Canpolat, Türkiye
LookUs & Online Makale