e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Atypical Post-COVID Sequel: Bronchiectasis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 112-115 | DOI: 10.5505/respircase.2022.32704

Atypical Post-COVID Sequel: Bronchiectasis

Emine Afşin
Bolu Abant İzzet Baysal University İzzet Baysal Training and Re-search Hospital, Bolu, Türkiye

Although there have been many studies determining the occurrence of post-COVID pulmonary fibrosis and thromboembolism, there are a limited number of studies and case reports in literature on the develop-ment of bronchiectasis. The present study presents a case of bronchiectasis sequel in the post-COVID 11th month. A 49-year-old male, non-smoker with diabe-tes mellitus and hypertension was admitted with exer-tional dyspnea. The patient had been followed up in the hospital 11 months earlier for 1.5 months with severe COVID-19 pneumonia and respiratory failure for which he was treated with Favipiravir, pulse methylprednisolone and broad-spectrum antibiotics. There was no need for invasive mechanical ventila-tion, and no secondary bacterial infection was de-tected. Compared to the previous CT, a chest CT revealed that bronchiectasis had persisted despite the disappearance of fibrotic changes. In the coming years, one of the first questions raised regarding the etiology of bronchiectasis may be the patient’s COVID-19 history.

Keywords: COVID- 19, bronchiectasis, post-COVID sequel

Atipik Post-COVID Sekeli: Bronşektazi

Emine Afşin
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu

Post- COVID pulmoner fibrozis ve tromboemboli gelişimine dair çok sayıda yayın olmasına rağmen, bronşektazi gelişimi ile ilgili literatürde sınırlı sayıda yayın ve olgu sunumları bulunmaktadır. Biz de bu çalışmamızda post-COVID 11. ayda bronşektazi sekeli saptanan olgumuzu sunmayı amaçladık. Kırk dokuz yaşında, erkek, diabetes mellitus ve hipertansi-yon tanılı, non-smoker hasta, efor dispnesi ile baş-vurdu. On bir ay önce ağır COVID-19 pnömonisi ve solunum yetmezliği ile hastanede 1,5 ay süreyle yatı-rılarak izlenmişti. Favipiravir, pulse metilprednizolon ve geniş spekturumlu antibiyotik verilen hastanın invazif mekanik ventilatör ihtiyacı olmamıştı ve sekon-der bakteriyel enfeksiyon saptanmamıştı. Toraks BT‘sinde eski BT’leri ile kıyaslandığında fibrotik deği-şiklikler kaybolmasına rağmen bronşektazisinin sebat ettiği görüldü. Gelecek yıllarda bronşektazi etyoloji-sinde ilk sorgulayacağımız nedenlerden biri COVID-19 geçirme öyküsü olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID- 19, bronşiektazi, post-COVID sekeli















Emine Afşin. Atypical Post-COVID Sequel: Bronchiectasis. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 112-115

Corresponding Author: Emine Afşin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale