e-ISSN 2147-2475
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Organizing Pneumonia Due To Crohn's Disease: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(1): 29-33 | DOI: 10.5505/respircase.2020.35582

Organizing Pneumonia Due To Crohn's Disease: A Case Report

Melike Yüksel Yavuz, İbrahim Onur Alıcı, Ceyda Anar, Filiz Güldaval, Melih Büyükşirin
HSU. Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Izmir, Turkey

Lung and intestinal diseases may coexist as a result of their common embryonic origin, autoimmunity, smoking and colon translocation. In patients with inflammatory bowel disease (IBD), pulmonary involvement is more common in patients with ulcerative colitis than in patients with Crohn's disease (CH). A 53-year-old female patient presented with pleuritic pain, dry cough and exertional dyspnea. Antibiotic therapy was initiated, but after the patient did not respond to treatment, a video-assisted thoracoscopy was performed, and a diagnosis of organizing pneumonia was made following the examination of the biopsy material. The radiological and clinical condition of the patient improved with corticosteroid treatment, and a diagnosis of Crohn's disease was made in the 18th month of follow-up. Interstitial lung diseases can be seen in IBD, related either to the disease itself or to the drugs used. Pulmonary pathologies may also occur prior to a diagnosis of IBD. Although organizing pneumonia is rare in CH, as in our patient, a subsequent diagnosis of CH may be made.

Keywords: Crohn's disease, inflammatory bowel disease, organizing pneumonia

Crohn Hastalığına Bağlı Organize Pnömoni: Olgu Sunumu

Melike Yüksel Yavuz, İbrahim Onur Alıcı, Ceyda Anar, Filiz Güldaval, Melih Büyükşirin
SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir.

Ortak embriyojenik köken, otoimmünite, sigara ve kolondan bakteri translokasyonu gibi nedenlerden dolayı akciğer ve bağırsak hastalıkları bir arada bulunabilir. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında (İBH) da Ülseratif kolitli hastalarda, Crohn hastalarına (CH) göre akciğer tutulumu daha sık olmaktadır. Elli üç yaşındaki kadın olgumuz, plöretik ağrı, kuru öksürük ve efor dispnesi ile başvurdu. Antibiyoterapiye yanıt vermeyen pnömonisi olması üzerine yapılan video yardımlı torakoskopi materyali biyopsi sonucunda organize pnömoni tanısı aldı. Kortikostreoid tedavisi ile klinik ve radyolojik iyileşme gösteren olgumuz, takibinin 18. ayında Crohn hastalığı tanısı aldı. İBH’de hem hastalık ile ilişkili hem de kullanılan ilaç tedavilerine bağlı olarak interstisyel akciğer hastalıkları görülebilmektedir. Akciğer patolojileri İBH tanısından önce de olabilmektedir. Organize pnömoni, CH’da nadir görülmekle beraber bizim hastamızda olduğu gibi CH tanısı sonradan da konabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı, organize pnömoni,

Image Slices of the Case
Melike Yüksel Yavuz, İbrahim Onur Alıcı, Ceyda Anar, Filiz Güldaval, Melih Büyükşirin. Organizing Pneumonia Due To Crohn's Disease: A Case Report. Respir Case Rep. 2020; 9(1): 29-33

Corresponding Author: Melike Yüksel Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale